Gepubliceerd: 23 maart 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-11.html
ID: 33980-11
Origineel: 33980-2

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De puntkomma aan het slot van artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt vervangen door een punt.

B

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. De puntkomma aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door een punt.

2. Onderdeel j vervalt.

C

Artikel I, onderdeel W, onder 5, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tekst van artikel 68a, vierde lid, onderdeel b, wordt «indien voor die zorgaanbieder indien» vervangen door: indien voor die zorgaanbieder.

2. In de tekst van artikel 68a, vierde lid, onderdeel c, wordt «diagnose-informatie,» vervangen door: de diagnose-informatie,.

D

Artikel I, onderdeel X, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tekst van artikel 68d, tweede lid, aanhef, wordt «in artikel 68a, eerste en tweede lid,» vervangen door: in artikel 68a, eerste of tweede lid,.

2. In de tekst van artikel 68d, tweede lid, onderdeel d, wordt «uitgevoerd fraudeonderzoek» vervangen door: uitgevoerde fraudeonderzoek.

E

In artikel I, onderdeel HH, wordt in de tekst van artikel 82 «73a of 79, tweede lid,» vervangen door: 73a, aanhef en onder 1 of 79, tweede lid,

F

Artikel I, onderdeel KK, komt te luiden:

KK

Artikel 85 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 34 tot en met 45, 48, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68 of 73a, aanhef en onder 1.

2. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.

3. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen voor verbreking, opheffing of beschadiging van een verzegeling als bedoeld in artikel 73a, aanhef en onder 2, of van het op andere wijze verijdelen van de door die verzegeling beoogde afsluiting.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «van de omzet, bedoeld in het tweede lid,» vervangen door: van de omzet, bedoeld in het derde lid,.

G

Artikel II, onderdeel A, onder 4, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tekst van artikel 87, zesde lid, aanhef, wordt «bedoeld in het eerste en tweede lid» vervangen door: bedoeld in het eerste of tweede lid.

2. In de tekst van artikel 87, zesde lid, onderdeel c, wordt «diagnose-informatie,» vervangen door: de diagnose-informatie,.

H

Artikel III, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tekst van artikel 9.1.2, zesde lid, onderdeel a, wordt «zoals krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: zoals die krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg.

2. In de tekst van artikel 9.1.2, zesde lid, onderdeel c, wordt «diagnose-informatie,» vervangen door: de diagnose-informatie,.

Toelichting

Algemeen

Deze tweede nota van wijziging bevat aanpassingen van het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980). De aanpassingen zijn louter technisch van aard met uitzondering van het in artikel 85 van de Wet marktordening gezondheidszorg ingevoegde tweede lid. Dat tweede lid voorziet in de bevoegdheid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een bestuurlijke boete op te leggen voor de verbreking, opheffing of beschadiging van een door haar aangebrachte verzegeling. De bovenbedoelde bevoegdheid strekt zich mede uit tot het verijdelen van de met de verzegeling beoogde afsluiting. De NZa kan ingevolge het voorgestelde artikel 73a, aanhef en onder 2, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), bedrijfsruimten en voorwerpen verzegelen voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden.

Artikelsgewijs

A (artikel 7 van de Wmg)

De wijzigingsopdracht eindigde abusievelijk met een puntkomma in plaats van met een punt. Die redactionele oneffenheid is weggenomen.

B (artikel 16 van de Wmg)

Het betreft hier een aanpassing aan artikel 50 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die met uitzondering van een aantal artikelen met ingang van 1 januari 2016 in werking is getreden. Dat artikel leidt tot een nieuw artikel 16, onderdeel g, van de Wmg. De wijziging van dat onderdeel in het onderhavige wetsvoorstel is in verband daarmee vervallen.

C en D (artikelen 68a en 68d van de Wmg)

De aanpassingen betreffen louter redactionele correcties.

E (artikel 82 van de Wmg)

Het voorgestelde 73a, aanhef en onder 2, van de Wmg, bevat de bevoegdheid van de NZa tot verzegeling van bedrijfsruimten en voorwerpen. De uitoefening van die bevoegdheid betreft louter het verrichten van feitelijke werkzaamheden door de NZa zelf. Artikel 73a, aanhef en onder 2, dient dan ook buiten het bereik van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom te blijven omdat het niet door een derde overtreden kan worden. De aanpassing van artikel 82 van de Wmg strekt daartoe.

F (artikel 85 van de Wmg)

Het ingevoegde tweede lid van artikel 85 van de Wmg is ontleend aan artikel 12m, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, dat een soortgelijke bevoegdheid voor de Autoriteit Consument en Markt bevat om een bestuurlijke boete op te leggen. De wijziging van het tot vierde lid vernummerde lid betreft een aanpassing aan de vernummering van het tweede lid tot het derde lid.

G en H (artikel 87 van de Zorgverzekeringswet en artikel 9.1.2 van de Wet langdurige zorg)

De aanpassingen betreffen louter redactionele correcties.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers