Kamerstuk 33979-4

Behandeling wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 1 juli 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-4.html
ID: 33979-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2014

Per brief van 12 december 2013 (Kamerstuk 33 037, nr. 80) heb ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, geïnformeerd over de voorwaarden die ik wil stellen aan groei van de melkveehouderij. Ik heb uw Kamer toegezegd hiertoe een wetsvoorstel in te zullen dienen. Dit wetsvoorstel – regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) – is u recent door de Koning aangeboden (Kamerstuk 33 979, nr. 2).

Per genoemde brief heb ik u tevens toegezegd de mogelijke neveneffecten van het wetsvoorstel extern te laten doorrekenen. Deze doorrekening wordt momenteel uitgevoerd door het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Het rapport zal ik zo spoedig mogelijk aan uw Kamer versturen, doch uiterlijk voor het einde van het zomerreces.

De Europese melkquotering vervalt per 1 april 2015. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de melkquotering en moet een verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk maken, een groei binnen milieurandvoorwaarden. Indien het wetsvoorstel niet tijdig van kracht is bestaat er, vanuit het mestbeleid, geen rem op de groei van de melkveehouderij. Het is om die reden van belang dat het wetsvoorstel per 1 januari 2015 van kracht wordt. Ik verzoek uw Kamer daarom de wetsbehandeling voortvarend op te pakken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma