Kamerstuk 33962-177

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven (t.v.v. 33962, nr. 144) over de Code Maatschappelijke Participatie

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)


26,0 %
74,0 %

50PLUS

Houwers

CU

PvdA

Van Vliet

SGP

PVV

Klein

CDA

SP

GL

D66

GrKÖ

GrBvK

PvdD

VVD


Nr. 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 144

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat besluitvorming op basis van de Omgevingswet vergt dat alle belangen van belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden ingebracht;

overwegende dat de Code Maatschappelijke Participatie model staat voor de wijze waarop vroegtijdig kan worden geparticipeerd in besluitvorming;

verzoekt de regering om, in de toelichting van de AMvB op grond van artikel 16.86 van de Omgevingswet de Code Maatschappelijke Participatie op te nemen als model voor het vormgeven van vroegtijdige participatie en daarbij aan te geven dat hiervoor ook een door het betrokken bestuursorgaan op te stellen gelijkwaardige participatieverordening of gedragscode kan dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven