Kamerstuk 33962-150

Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)


62,7 %
37,3 %

GrKÖ

50PLUS

GrBvK

PVV

D66

GL

CU

Houwers

PvdD

CDA

Van Vliet

Klein

PvdA

SP

VVD

SGP


Nr. 150 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45

Ontvangen 25 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt in ieder geval rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid.

II

In artikel 4.22, tweede lid, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen,.

Toelichting

Gezondheid dient een volwaardige rol te krijgen bij de toepassing van de bevoegdheden op grond van de Omgevingswet over individuele projecten. Primair is het gemeentelijk omgevingsplan, zonodig ter uitvoering van instructieregels van provincie of Rijk, het instrument om hiervoor regels te treffen. Hierdoor zijn de regels kenbaar en de vaststellingsprocedure van en beroepsmogelijkheden tegen het omgevingsplan bieden de nodige participatiemogelijkheden en rechtsbescherming.

Dit amendement regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid. Hierdoor is duidelijk dat gezondheid zowel bij het omgevingsplan als bij zogenoemde omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit (waarbij een afwijking van het omgevingsplan wordt toegestaan) rekening gehouden wordt met het belang van het beschermen van de gezondheid.

Tevens regelt dit amendement dat de rijksregels die worden gesteld over milieubelastende activiteiten er mede toe strekken dat alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen.

Smaling Albert de Vries Van Veldhoven