Kamerstuk 33962-147

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)


63,3 %
36,7 %

GrKÖ

GrBvK

CDA

PVV

Van Vliet

PvdA

D66

Houwers

PvdD

CU

SP

SGP

GL

VVD

Klein

50PLUS


Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 140

Voorgesteld 24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor energiebesparing en verduurzaming van de energie in de gebouwde omgeving de grootste uitdaging ligt bij de bestaande bouw;

overwegende dat de bouwregelgeving zich vooral richt op nieuwbouw en de duurzaamheidseisen voor bestaande bouw aanmerkelijk lager liggen;

overwegende dat consumenten bij de bouw van bijvoorbeeld een dakkapel vaak op de prijs afgaan en door aannemers vaak niet actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden van verduurzaming;

verzoekt de regering, afspraken te maken met de bouwsector over hogere eisen voor duurzaamheid in de bestaande bouw bij verbouw en de resultaten hiervan te verwerken in de op te stellen algemene maatregel van bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Houwers

Van Veldhoven