Kamerstuk 33962-123

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)


63,3 %
36,7 %

PvdD

GrBvK

CDA

Van Vliet

VVD

Klein

GL

SP

Houwers

50PLUS

PvdA

SGP

PVV

CU

GrKÖ

D66


Nr. 123 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S.

Voorgesteld 24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een milieuGezondheidsRisico (MGR)-indicator ontwikkelt, een scoringsinstrument dat risico's van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken;

overwegende dat hiermee een vrijwillig instrument beschikbaar kan komen waarmee integraal het risico op gezondheidseffecten door milieufactoren op lokaal niveau kan worden ingeschat en dat met dit instrument ook een beeld van de gevolgen van opeenstapeling van omgevingsfactoren kan worden verkregen;

overwegende dat de MGR wordt ontwikkeld om afwegingen voor het nemen van maatregelen in de leefomgeving te vergemakkelijken;

overwegende dat de MGR nu nog in een experimentele fase zit en alleen kijkt naar luchtkwaliteit en geluid;

verzoekt de regering om, de verdere ontwikkeling van de MGR krachtig te ondersteunen, zodat een breed en gebruiksvriendelijk instrument ontstaat, waarmee gemeenten gezondheidsrisico's beter kunnen meenemen in hun besluitvorming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van Veldhoven

Smaling