Gepubliceerd: 8 december 2015
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33957-21.html
ID: 33957-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2015

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de kostenkaders van DNB en de AFM voor 2016 (bijgevoegd)1 tezamen met de reactie van de sector daarop tijdens de bijeenkomsten van de adviserende panels. Een gelijkluidende brief stuur ik aan de voorzitter van de Eerste Kamer.2

Het is mijn intentie om in te stemmen met deze kostenkaders en met de begrotingen van de AFM en DNB voor 2016, die binnen deze kaders vallen.

AFM

Kostenkader 2016

Voor de AFM is het kostenkader voor 2016 aangepast vanwege de gebruikelijke loon- en prijsbijstelling, een aantal mutaties in het takenpakket van de AFM en een mutatie vanwege Europees toezicht.

De mutaties van het takenpakket komen voort uit wetsvoorstellen, die naar verwachting in 2016 in de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld. Omdat ik niet op deze Kamerbehandeling wil vooruitlopen, heb ik het voornemen om de gevraagde aanpassing van het kader voor nieuwe taken (in totaal € 0,9 miljoen) toe te kennen onder de voorwaarde dat de betreffende wetsvoorstellen in 2016 door de Eerste Kamer zijn aangenomen.

Reacties sector

In de bijeenkomst van het adviserend panel van 26 oktober 2015 heeft de AFM haar agenda voor 2016 aan de panelleden toegelicht. Daarbij zijn geen concrete opmerkingen gemaakt over de begrote kosten voor de nieuwe taken en extra investeringen. Wel heeft het panel in algemene zin aandacht gevraagd voor het belang van een begroting binnen het kostenkader.

DNB

Kostenkader 2016

DNB heeft verzocht om een gedeelte van het budget van € 5 miljoen dat zij in 2015 heeft ontvangen in verband met het opstarten van het Single Supervisory Mechanism (SSM), maar niet heeft kunnen gebruiken, in 2016 alsnog in te zetten.

Overige aanpassingen van het kostenkader van DNB betreffen de gebruikelijke loon- en prijsbijstelling.

Ik heb het voornemen om met het kostenkader van DNB in te stemmen. DNB heeft onderbouwd dat zij het aanvullend budget dat zij in 2015 heeft gekregen voor de transitie naar het SSM toezicht nog niet heeft aangesproken, omdat een deel van de werkzaamheden van het SSM pas later in 2015 op gang is gekomen. De kosten waarvoor dit budget is verstrekt, moeten in 2016 nog wel worden gemaakt. Door het kostenkader van 2016 aan te passen, wordt DNB in staat gesteld het budget alsnog hiervoor in te zetten. Omdat de sector deze kosten in 2015 al heeft betaald, zal dit niet leiden tot een aanvullende heffing voor de sector in 2016. DNB heeft het bedrag van € 3,6 miljoen voorts onderbouwd met de door mij gevraagde nadere analyse van de kosten van het SSM. Tot slot is van belang dat de kosten lager uitvallen dan aanvankelijk begroot (€ 3,6 miljoen in plaats van € 5 miljoen) en dat DNB door efficiënt begroten andere intensiveringen en nieuwe taken zonder aanvullend budget weet op te vangen. Zo maakt DNB geld vrij voor de intensivering van het integriteitstoezicht op banken, de intensivering van het toezicht op de trustsector en de uitvoering van een aantal nieuwe taken (totaal € 5,6 miljoen) door te bezuinigen en te herprioriteiten.

Reacties sector

DNB heeft haar concept ZBO-begroting toegelicht in de bijeenkomst van 24 september 2015 van het adviserend panel (waarin de verschillende brancheorganisaties van onder toezichtgestelden zitting hebben). Daarbij is aan de orde gekomen dat zij in 2016 meer kosten voor het SSM toezicht verwacht te maken en dat daarvoor een aanpassing van het kostenkader nodig zal zijn. Naar aanleiding van vragen van het Verbond voor Verzekeraars heeft DNB toegelicht dat de aanpassing niet van invloed is op de heffingen voor verzekeraars. Bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bestond de indruk dat DNB voor het tweede jaar op rij aanvullend budget nodig had voor het SSM toezicht. In dat licht vond de NVB het verzochte bedrag fors. Zoals hierboven toegelicht, is echter geen sprake van een tweede aanvullend budget.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem