Kamerstuk 33891-85

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de Wlz

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-85.html
ID: 33891-85

31,3 %
68,0 %

50PLUS/Klein

SGP

CDA

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

D66

VVD

PVV

CU

PvdA

SP

PvdD

GL


Nr. 85 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.1.4

Zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet dragen zorg voor de vermindering van de interne regeldruk. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van:

  • a. hetgeen wordt verstaan onder regeldruk van zorgaanbieders;

  • b. de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders deze regeldruk verminderen; en

  • c. de toekenning door Onze Minister van een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer aan zorgaanbieders die de interne regeldruk op de aangewezen wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

Toelichting

Op zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van de Wet langdurige zorg komt een inspanningsverplichting te rusten om de interne regeldruk te verminderen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter concretisering van de term «regeldruk», over de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders de interne regeldruk dienen te verminderen, en met betrekking tot de toekenning van een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer aan de zorgaanbieders die de interne regeldruk op de aangegeven wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

Agema