Kamerstuk 33891-84

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-84.html
ID: 33891-84

22,7 %
76,7 %

50PLUS/Klein

PvdA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

GrBvK

PvdD

CU

SP

PVV

D66

GL

SGP

CDA


Nr. 84 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.1.21

Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet dragen zorg voor de vermindering van de interne regeldruk. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van:

    • a. hetgeen wordt verstaan onder regeldruk van zorgaanbieders ten aanzien van verzekerden;

    • b. de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders de interne regeldruk ten aanzien van verzekerden dienen te verminderen; en

    • c. de toekenning door Onze Minister van een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer aan zorgaanbieders die de interne regeldruk ten aanzien van verzekerden op de aangewezen wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

II

Aan artikel 13.1.1, wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Artikel 12.1.21 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een nieuwe bepaling wordt opgenomen, die van toepassing is gedurende de tijd dat de Wet langdurige zorg nog niet in werking is getreden. Concreet wordt geregeld dat op zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet een inspanningsverplichting komt te rusten om de interne regeldruk te verminderen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter concretisering van de term «regeldruk», over de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders de interne regeldruk dienen te verminderen, en met betrekking tot de toekenning van een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer aan de zorgaanbieders die de interne regeldruk op de aangegeven wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

Agema