Kamerstuk 33891-83

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-83.html
ID: 33891-83

20,0 %
79,3 %

PvdD

VVD

D66

SGP

CDA

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

CU

SP

Van Vliet

GL

GrBvK

PVV


Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om de interne regeldruk van zorgaanbieders voor verzekerden te verminderen.

II

De artikelen 1.1.1 tot en met 13.1.3 vervallen.

III

Na de aanhef worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet dragen zorg voor de vermindering van de interne regeldruk Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van:

    • a. hetgeen wordt verstaan onder regeldruk van zorgaanbieders;

    • b. de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders de interne regeldruk dienen te verminderen; en

    • c. de toekenning door Onze Minister van een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer aan zorgaanbieders die de interne regeldruk ten aanzien van verzekerden op de aangewezen wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het wetsvoorstel niet langer een Wet langdurige zorg introduceert, maar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wijzigt. Op zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet komt een inspanningsverplichting te rusten om de interne regeldruk te verminderen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter concretisering van de term «regeldruk», over de wijze waarop en de mate waarin zorgaanbieders de interne regeldruk dienen te verminderen, en met betrekking tot de toekenning van een bescheiden bonus aan de zorgaanbieders ten behoeve van de werkvloer, die de interne regeldruk op de aangegeven wijze en in de aangegeven mate hebben verminderd.

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van het wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met het verminderen van de interne regeldruk van zorgaanbieders ten aanzien van verzekerden.

Agema