Kamerstuk 33891-71

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 64 over het invoeren in de Wlz van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-71.html
ID: 33891-71
Origineel: 33891-64
Wijzigingen: 33891-121

Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 64

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.1.4

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Wet langdurige zorg een overheadnorm wordt opgenomen van 7% en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld waarin wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet met een overhead van ten hoogste zeven procent een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen. Deze bonus dient ten goede te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer, waarvoor bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz. De hoogte van de bonus wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Agema