Kamerstuk 33891-69

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-69.html
ID: 33891-69
Origineel: 33891-62
Wijzigingen: 33891-119

Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan.

II

De artikelen 1.1.1 tot en met 13.1.3 vervallen.

III

Na de aanhef worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Wet langdurige zorg (Wlz) zoals opgenomen in het huidige wetsvoorstel niet in werking treedt. In plaats daarvan blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van kracht en wordt via dit amendement een nieuwe bepaling aan de AWBZ toegevoegd, namelijk een overheadnorm van 7%. Concreet wordt geregeld dat zorgaanbieders die zich bezig houden met de uitvoering van de AWBZ een bonus ontvangen wanneer hun overheadkosten minder dan acht procent zijn. Deze bonus dient ten goede te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer, waarvoor bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz.

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van het wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met het belonen van lage overheadkosten.

Agema