Kamerstuk 33891-60

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 10 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-60.html
ID: 33891-60

20,0 %
79,3 %

PVV

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

GrBvK

VVD

D66

CDA

PvdD

Van Vliet

GL

SGP

PvdA

CU


Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen omdat een stelselwijziging niet nodig is, als de AWBZ wordt aangepast.

II

De artikelen 1.1.1 tot en met 13.1.3 vervallen.

III

Na de aanhef worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL I

Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10b

 • 1. De verzekerde aan wie een zorgaanbieder zorg verleent, heeft er recht op dat de zorgaanbieder vóór, dan wel zo spoedig mogelijk na de aanvang van de zorgverlening een bespreking met hem organiseert teneinde afspraken te maken over:

  • a. de doelen die met betrekking tot de zorgverlening voor een bepaalde periode worden gesteld, en de wijze waarop de zorgaanbieder en de verzekerde de gestelde doelen trachten te bereiken;

  • b. de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt, en wie de verzekerde op die afstemming kan aanspreken;

  • c. de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die de verzekerde daarbij van de zorgaanbieder zal ontvangen;

  • d. de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder een en ander met de verzekerde zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

 • 2. Bij de bespreking van de onderwerpen, genoemd in het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

  • a. zeggenschap van de verzekerde over de inrichting van zijn leven, waaronder de betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers;

  • b. de mogelijkheid om dagelijks te douchen, tijdige hulp bij toiletgang en het tijdig verwisselen van incontinentiemateriaal;

  • c. voldoende en gezonde voeding en drinken;

  • d. een schone en verzorgde leefruimte;

  • e. een respectvolle bejegening, passend bij de eigenheid van de verzekerde, en een veilige en aangename leefsfeer;

  • f. mogelijkheden voor de verzekerde tot het beleven van en leven overeenkomstig zijn godsdienst of levensovertuiging;

  • g. een zinvolle daginvulling en beweging;

  • h. de mogelijkheid om dagelijks in de buitenlucht te verkeren;

  • i. ontwikkeling en ontplooiing van de verzekerde.

 • 3. De zorgaanbieder respecteert een weloverwogen wens van de verzekerde met betrekking tot de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd in verband met:

  • a. beperkingen die voor de verzekerde gelden op grond van het bepaalde bij of krachtens een andere wet dan wel de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en beperkingen van de verzekerde;

  • b. de verplichting tot het verlenen van de zorg van een goed zorgverlener en de betrokken professionele zorgverlener daarover een andere professionele zorgverlener heeft geraadpleegd;

  • c. de rechten van andere verzekerden of een goede en ordelijke gang van zaken.

 • 4. De zorgaanbieder is in afwijking van de aanhef van het derde lid niet gehouden tot meer dan overeenkomt met de zorg waarop de verzekerde recht heeft ingevolge het indicatiebesluit, onderscheidenlijk met hetgeen door of namens de verzekerde met de zorgaanbieder is overeengekomen ter zake van de aard, inhoud en omvang van de zorg en het verblijf.

 • 5. De verzekerde heeft er voorts recht op dat de zorgaanbieder overeenkomstig de met hem gemaakte afspraken tweemaal per jaar een bespreking met hem organiseert ter evaluatie en actualisatie van de afspraken.

 • 6. Op verzoek van de verzekerde of van zijn vertegenwoordiger, zorgt het zorgkantoor ervoor dat de verzekerde of die vertegenwoordiger bij de besprekingen, bedoeld in het eerste en vijfde lid, met informatie en advies wordt bijgestaan.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Toelichting

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van het wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de versterking van de positie van verzekerden binnen de AWBZ. Helaas is het in Nederland nodig om dit soort basale rechten vast te leggen in de wet. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand in een instellingen iedere dag kan en mag douchen. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand in een instelling iedere dag buiten komt. Met deze rechten zijn dit soort basale zaken in ieder geval afdwingbaar.

Agema