Kamerstuk 33891-156

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 24 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-156.html
ID: 33891-156
Origineel: 33891-135

14,0 %
85,3 %

CU

PVV

SP

VVD

GL

Van Vliet

50PLUS/Klein

GrBvK

PvdD

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

CDA

PvdA


Nr. 156 GEWIJZGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 135

Ontvangen 24 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 4.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een Wlz-uitvoerder sluit een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin met iedere instelling die de daar bedoelde zorg kan verlenen, tenzij hij tegen het contracteren van een bepaalde instelling ernstige bezwaren heeft of de instelling aangeeft geen overeenkomst met de Wlz-uitvoerder te willen sluiten.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft. Momenteel hebben Wlz-uitvoerders het recht om zorgaanbieders te contracteren. In de Wlz wordt een zorgaanbieder beschreven als een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener. Een instelling is een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen, terwijl een solistisch werkende zorgverlener een zorgverlener is die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middelijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verleent. Wat betreft de solistisch werkende zorgverlener blijft het huidige regime van de Wlz van toepassing.

Ten aanzien van zorginstellingen vindt de indiener het onwenselijk dat zij ieder jaar in onzekerheid verkeren of zij gecontracteerd worden. Daarbij kan het niet contracteren een grote impact hebben op de continuïteit van banen. Omdat ten aanzien van zorginstellingen de Kwaliteitswet zorginstellingen van toepassing is, moeten zorginstellingen voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Omdat via de Kwaliteitswet zorginstellingen al wordt voorkomen dat zorginstellingen zorg aanbieden die niet voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, is het mogelijk ten aanzien van Wlz-uitvoerders te verlangen dat zij met iedere zorginstelling een overeenkomst sluiten, tenzij zij daartegen ernstige bezwaren heeft of de zorginstelling geen overeenkomst wil sluiten. Omdat de Kwalititeitswet zorginstellingen niet van toepassing is ten aanzien van een solistisch werkende zorgverlener, behoudt de Wlz-uitvoerder ten aanzien van hen wel de vrijheid om te bepalen of al dan niet een overeenkomst wordt gesloten.

Leijten