Kamerstuk 33891-135

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-135.html
ID: 33891-135
Wijzigingen: 33891-156

Nr. 135 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Ter uitvoering van zijn zorgplicht sluit een Wlz-uitvoerder een schriftelijke overeenkomst met iedere zorgaanbieder, zijnde een instelling, die zorg kan verlenen die ingevolge artikel 3.1.1 is verzekerd, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Ter uitvoering van zijn zorgplicht sluit een Wlz-uitvoerder schriftelijke overeenkomsten met zorgaanbieders, zijnde solistisch werkende zorgverleners, die zorg kunnen verlenen die ingevolge artikel 3.1.1 verzekerd is.

3. In het derde lid wordt na «overeenkomst» ingevoegd: als bedoeld in lid 1a.

4. In het vierde lid wordt «een overeenkomst» vervangen door «een overeenkomst als bedoeld in lid 1a» en wordt «een zorgaanbieder» vervangen door: een zorgaanbieder, zijnde solistisch werkende zorgverlener,.

5. In het vijfde lid wordt «de zorgaanbieder» vervangen door: de zorgaanbieder, zijnde solistisch werkende zorgverlener,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft. Momenteel hebben Wlz-uitvoerders het recht om zorgaanbieders te contracteren. In de Wlz wordt een zorgaanbieder beschreven als een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener. Een instelling is een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen, terwijl een solistisch werkende zorgverlener een zorgverlener is die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middelijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verleend. Wat betreft de solistisch werkende zorgverlener blijft het huidige regime van de Wlz van toepassing.

Ten aanzien van zorginstellingen vindt de indiener het onwenselijk dat zij ieder jaar in onzekerheid verkeren of zij gecontracteerd worden. Daarbij kan het niet contracteren een grote impact hebben op de continuïteit van banen. Omdat ten aanzien van zorginstellingen de Wet toelating zorginstellingen van toepassing is, moeten zorginstellingen voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Omdat via de Wet toelating zorginstellingen al wordt voorkomen dat zorginstellingen zorg aanbieden die niet voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, is het mogelijk ten aanzien van Wlz-uitvoerders te verlangen dat zij met iedere zorginstelling een overeenkomst sluiten, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan. Omdat de Wet toelating zorginstellingen niet van toepassing is ten aanzien van een solistisch werkende zorgverlener, behoudt de Wlz-uitvoerder ten aanzien van hen wel de vrijheid om te bepalen of al dan niet een overeenkomst wordt gesloten.

Leijten