Kamerstuk 33891-114

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 100 dat regelt dat een bonus wordt toegekend aan zorgaanbieders indien de CQ-index hoger is dan 8

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 12 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-114.html
ID: 33891-114
Origineel: 33891-100

11,3 %
88,0 %

PvdD

CDA

Van Vliet

VVD

PVV

SP

50PLUS/Klein

PvdA

CU

GrBvK

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

D66


Nr. 114 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 100

Ontvangen 12 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5. Kwaliteitsbonus voor zorgaanbieders

Artikel 10.5.1

  • 1. De Wlz-uitvoerder kent een bescheiden bonus toe aan gecontracteerde zorgaanbieders die in een kalenderjaar een dusdanige kwaliteit hebben geleverd, dat de CQ-index hoger is dan 8.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels zien in elk geval toe op:

    • a. de toekenning van de bonus;

    • b. de bekostiging van de bonus;

    • c. de uitbetaling van de bonus, en

    • d. de hoogte van de bonus.

Toelichting

Dit amendement regelt dat zorgaanbieders die in een kalenderjaar een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen mate van kwaliteit leveren, een bescheiden bonus toegekend krijgen ten behoeve van de werkvloer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld. Deze regels zien in elk geval op de toekenning, de uitbetaling en de hoogte van de bonus.

Het gaat er bij dit amendement om dat het zorgkantoor een bescheiden bonus geeft aan die zorgaanbieders, die hoger scoren dan het gemiddelde op de CQ-index. De Consumer Quality Index (CQI) is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde standaard waarmee een betrouwbaar inzicht wordt verkregen in de vele dimensies van het begrip kwaliteit m.b.t. het zorgproces. Over 2013 was het gemiddelde 7,7. Wij zien dus graag een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer voor die organisaties, die een 8 of hoger scoren.

Agema