Kamerstuk 33891-101

Amendement van het lid Agema over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-101.html
ID: 33891-101
Wijzigingen: 33891-116

Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5. Bonus ter stimulering van goede zorg

Artikel 10.5.1

Zorgaanbieders waarvan het percentage verzekerden met doorligwonden, ondervoeding, of uitdroging ten hoogste drie procent van het totale aantal verzekerden dat zij zorg verlenen bedraagt, ontvangen van Onze Minister een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:

  • a. hetgeen wordt verstaan onder doorligwonden, ondervoeding, of uitdroging;

  • b. de wijze waarop de percentages worden vastgesteld;

  • c. de toekenning van de bonus, en

  • d. de hoogte van de bonus.

Toelichting

Programma’s tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van zorg en gezondheidswinst, ze leveren ook een besparing op. In het geval van ondervoeding gaat het dan al snel om 1.8 miljard euro. Om dit soort programma’s te stimuleren en een besparing te realiseren, kan een deel van de opbrengst gebruikt worden om die zorgaanbieders die hun percentages met betrekking tot ondervoeding, uitdroging en decubitus hebben weten te verlagen van gemiddeld 20% naar minder dan 4%, een bescheiden bonus kunnen krijgen die ten behoeve van zorg op de werkvloer kan worden ingezet.

Agema