Gepubliceerd: 3 juli 2014
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-59.html
ID: 33818-59

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2014

Conform de tijdens de parlementaire behandeling in uw Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid gedane toezegging (Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9), doe ik u hierbij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) toekomen1.

Ik ben voornemens dit besluit na de zomer voor advies aan de Raad van State te sturen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher