Gepubliceerd: 11 februari 2014
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-16.html
ID: 33818-16

15,3 %
84,7 %

BONTES

50PLUS

GL

CDA

PvdD

SGP

PvdA

PVV

CU

D66

SP

VVD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXX, onderdeel A, wordt artikel 27 gewijzigd als volgt:

1. Voor de huidige tekst komt de aanduiding «1» te staan.

2. In het eerste lid (nieuw), wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Een verschil wordt in ieder geval gemaakt al naar gelang de aard van het dienstverband, waarbij het percentage van het loon voor werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd hoger wordt bepaald dan het percentage van het loon van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de WW premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verhogen en de premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlagen. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn vaker aangewezen op de WW. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moeten in zoveel mogelijk gevallen na 24 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Door een differentiatie van de premie past de betaalde premie beter bij het beslag op het werkloosheidsfonds en stimuleert het werkgevers om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De vast te stellen premie zal in een algemene maatregel van bestuur vast gesteld moeten worden nadat dit aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Ulenbelt