Gepubliceerd: 11 februari 2014
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-14.html
ID: 33818-14

11,3 %
88,7 %

GL

PvdD

VVD

SGP

CU

PVV

CDA

BONTES

50PLUS

PvdA

D66

SP


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel V, wordt artikel 673 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en».

2. In het tweede lid wordt «een zesde» vervangen door «een derde», wordt «een kwart» vervangen door «de helft», wordt «75.000,–» vervangen door «150.000,–» en wordt «12 maanden» vervangen door: 24 maanden.

3. In het negende lid, onder b, vervalt «korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever, bedoeld in lid 1, of»

II

In artikel I, onderdeel W, komen in artikel 673a, eerste lid, de zinsneden «en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd» en «de helft van» te vervallen.

Toelichting

Het niet toekennen van een ontslagvergoeding aan werknemers met een tijdelijk contract van korter dan 24 maanden schept een ongewenste tweedeling met werknemers die een langer contract hebben. Met dit amendement worden contracten korter en langer dan 24 maanden gelijk behandeld. Tevens wordt de ondergrens van 120 maanden voor de hogere vergoeding geschrapt.

De hoogte van de ontslagvergoeding is op zich een preventief middel tegen een lichtvaardig ontslag. Er is geen goed argument om de ontslagvergoeding fors te verlagen ten opzichte van de normen die in jurisprudentie en de huidige kantonrechtersformule worden gehanteerd. Hoewel een maximum bij de ontslagvergoeding te rechtvaardigen is treft een maximum van 75.000 bijvoorbeeld werknemers in ploegendienst onevenredig hard. Het maximum wordt op 150.000 gesteld. Met dit hoger maximum wordt ook voorkomen dat er een beroep zal worden gedaan op ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Ook de vergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder wordt met dit amendement verdubbeld.

Ulenbelt