Kamerstuk 33801-72

Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 54) over het respecteren van de vrijheid van sociale partners om cao-afspraken te maken

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 10 februari 2014
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-72.html
ID: 33801-72
Origineel: 33801-54

15,3 %
84,7 %

PvdA

CU

SP

PVV

CDA

GL

PvdD

BONTES

D66

50PLUS

SGP

VVD


Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54

Voorgesteld 11 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de brief van staatssecretaris Klijnsma van 3 februari waarin de sociale partners drie jaar de tijd krijgen om cao-schalen af te spreken voor de mensen die onder de Participatiewet komen te vallen;

overwegende het voornemen van de staatssecretaris om bij afwezigheid van afspraken werkgevers de ruimte te geven om mensen op individuele basis aan te nemen op 100% van het wettelijk minimumloon;

constaterende dat dit betekent dat werkgevers hierdoor niet meer volgens de geldende cao hoeven te handelen en de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners hierdoor zou kunnen worden ondermijnd;

roept de regering op om,de vrijheid van de sociale partners om te onderhandelen over cao's en cao-afspraken te maken, te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut