Kamerstuk 33801-69

Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 62 over een verhuiskostenvergoeding voor de belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 11 februari 2014
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-69.html
ID: 33801-69
Origineel: 33801-62

15,3 %
84,7 %

CDA

D66

SP

VVD

CU

PvdD

SGP

GL

PVV

BONTES

50PLUS

PvdA


Nr. 69 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 2 vervalt de zinsnede: en wordt toegevoegd: en.

2. Onder 3 komt de aanhef te luiden: Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:.

3. Onder 3 wordt onder vervanging van de punt aan het slot door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. vergoedt bij een verhuizing als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdelen c en e, alle redelijkerwijs door de belanghebbende gemaakte verhuiskosten.

II

Aan artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

    • i. het vaststellen van de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d.

Toelichting

Dit amendement regelt dat belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd om een baan te aanvaarden of te behouden, een verhuiskostenvergoeding ontvangt. Zodat belanghebbende geen financieel nadeel ondervindt en/of over voldoende middelen beschikt om aan de opgelegde verplichting te kunnen voldoen. Te denken valt aan de kosten van een verhuisbedrijf of te maken inrichtingskosten.

Dit amendement is nader gewijzigd ter aanbrenging van een wetstechnische verbetering.

Karabulut