Kamerstuk 33801-65

Nader gewijzigd amendement van het Lid Voortman ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 36 over het erkennen van mantelzorg als tegenprestatie.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 7 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-65.html
ID: 33801-65
Origineel: 33801-36

24,7 %
75,3 %

PvdA

SP

PVV

D66

SGP

CDA

CU

GL

PvdD

VVD

BONTES

50PLUS


Nr. 65 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36

Ontvangen 7 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, onder 6, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie leden» vervangen door: vier leden.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De verplichting, bedoeld in het eerste lid onder c, is niet van toepassing op de belanghebbende die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent.

II

Artikel II, onderdeel Ga, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Aan artikel 37a worden twee leden toegevoegd, luidende:.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet van toepassing op de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent.

III

Artikel III, onderdeel Ca, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Aan artikel 37a worden twee leden toegevoegd, luidende:.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet van toepassing op de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat mantelzorg als tegenprestatie erkend wordt. Mantelzorgers verrichten een maatschappelijke prestatie van groot formaat. Belanghebbenden die duurzaam voor een naaste zorgen moeten daarom uitgezonderd worden van de verplichting om op een andere wijze een tegenprestatie te leveren.

Het amendement wordt gewijzigd ter aanpassing aan het door de staatssecretaris overnemen van de amendementen 27, 28 en 31 d.d. 6 februari 2014, waarbij overeenkomstig het amendement nr. 31 in de onderdelen II en III de erkenning met betrekking tot de in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers onderscheidenlijk de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen geregelde tegenprestatie is opgenomen.

Voortman