Kamerstuk 33801-64

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 42 over het schrappen van de kostendelersnorm.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 7 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-64.html
ID: 33801-64
Origineel: 33801-42

14,0 %
86,0 %

D66

PVV

SP

PvdA

SGP

CU

PvdD

CDA

50PLUS

BONTES

VVD

GL


Nr. 64 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42

Ontvangen 7 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Aan onderdeel d wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma toegevoegd: en wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h (nieuw) door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c.

III

Artikel I, onderdeel H, vervalt.

IV

Artikel I, onderdeel I, vervalt.

V

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

VI

Artikel I, onderdeel K, vervalt.

VII

Artikel I, onderdeel L, vervalt.

VIII

Artikel I, onderdeel M, vervalt.

IX

Artikel I, onderdeel N, vervalt.

X

Artikel I, onderdeel O, vervalt.

XI

Artikel I, onderdeel P, vervalt.

XII

Artikel I, onderdeel Q, vervalt.

XIII

Artikel I, onderdeel S, vervalt.

XIV

In artikel I, onderdeel V, vervallen onderdeel 1 en de aanduiding «2.» voor onderdeel 2.

XV

Artikel I, onderdeel BB, vervalt.

XVI

Artikel I, onderdeel EE, vervalt.

XVII

Artikel II, onderdeel B, vervalt.

XVIII

Artikel II, onderdeel C, vervalt.

XIX

Artikel II, onderdeel D, vervalt.

XX

Artikel II, onderdeel E, vervalt.

XXI

Artikel II, onderdeel H, vervalt.

XXII

Artikel II, onderdeel I, vervalt.

XXIII

Artikel III, onderdeel A, vervalt.

XXIV

Artikel III, onderdeel D, vervalt.

XXV

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

XXVI

Artikel V, onderdeel A, vervalt.

XXVII

Artikel V, onderdeel B, vervalt.

XXVIII

Artikel V, onderdeel C, vervalt.

XXIX

Artikel V, onderdeel F, vervalt.

XXX

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

XXXI

Artikel VI, onderdeel B, vervalt.

XXXII

Artikel VI, onderdeel D, vervalt.

XXXIII

Artikel VI, onderdeel F, vervalt.

XXXIV

Artikel VI, onderdeel G, vervalt.

XXXV

Artikel VI, onderdeel H, vervalt.

XXXVI

Artikel IX, onderdeel A, vervalt.

XXXVII

Artikel IX, onderdeel B, vervalt.

XXXVIII

Artikel IX, onderdeel C, vervalt.

XXXIX

Artikel IX, onderdeel D, vervalt.

XL

Artikel IX, onderdeel E, vervalt.

XLI

Artikel IX, onderdeel F, vervalt.

XLII

Artikel IX, onderdeel H, vervalt.

XLIII

In artikel XVI, onderdeel A, vervallen de onderdelen 2 tot en met 5.

XLIV

Artikel XVI, onderdeel B, vervalt.

XLV

Artikel XVII vervalt.

XLVI

Artikel XVIII vervalt.

XLVII

Artikel XIX vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de kostendelersnorm geschrapt, alsmede de met die norm verband houdende wetswijzigingen. Uitkeringen garanderen een minimumvoorzieningenniveau. Voor de bijstandsuitkering geldt eens te meer dat het een bestaansminimum garandeert. Kortingen hierop kunnen tot gevolg hebben dat betrokkenen niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast blijkt in veel gevallen, denk aan zorginitiatieven, dat het gezamenlijk delen van kosten een aanzienlijke kostenbesparing voor de samenleving betekent. Het kabinet roept hier juist expliciet toe op. Indieners achten de invoering van de kostendelersnorm dan ook ongewenst.

Dit amendement is nader gewijzigd ter aanpassing aan het door de Staatssecretaris overnemen van de amendementen 27, 28 en 31 d.d. 6 februari 2014.

Voortman Karabulut