Kamerstuk 33801-30

Amendement van het lid Voortman over het erkennen van mantelzorg als tegenprestatie.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 4 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-30.html
ID: 33801-30
Wijzigingen: 33801-36

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 4 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, onder 6, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

2. Na het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. De verplichting, bedoeld in het eerste lid onder c, is niet van toepassing op de belanghebbende die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat mantelzorg als tegenprestatie erkend wordt. Mantelzorgers verrichten een maatschappelijke prestatie van groot formaat. Belanghebbenden die duurzaam voor een naaste zorgen moeten daarom uitgezonderd worden van de verplichting om op een andere wijze een tegenprestatie te leveren.

Voortman