Kamerstuk 33801-28

Amendement van het lid Van Weyenberg dat regelt dat het ondergaan van een medische behandeling vervalt als geharmoniseerde verplichting

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 4 februari 2014
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-28.html
ID: 33801-28

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 4 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, punt 2, vierde lid, vervalt onderdeel i (nieuw) en wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel h (nieuw) vervangen door een punt.

Toelichting

Artikel 55 van de WWB maakt het nu al mogelijk dat het college de belanghebbende opdraagt een behandeling van medische aard te ondergaan indien dat noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Dat kan alleen geschieden op advies van een medicus. Het is thans aan de gemeenteraad om bij verordening de maatregel vast te stellen die het college bij niet naleving dient te hanteren (artikel 18, tweede lid, van de WWB). In het voorgestelde artikel 18, vierde lid (oorspronkelijk sub h, thans verletterd tot sub i) werd deze verplichting aangemerkt als een geharmoniseerde arbeidsverplichting, met als gevolg dat het maatregelenregime van het vierde lid, e.v. van toepassing werd.

Dit amendement regelt dat het voorgestelde artikel 18, vierde lid, onder h (thans verletterd tot onderdeel i) dient te worden geschrapt.

Van Weyenberg