Kamerstuk 33801-20

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de in het wetsvoorstel verplichte tegenprestatie komt te vervallen

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 30 december 2013
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-20.html
ID: 33801-20
Origineel: 33801-11
Wijzigingen: 33801-63

Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 30 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. Onderdeel c vervalt onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot c tot en met e.

2. In onderdeel b wordt «onderdeel d» vervangen door: onderdeel c.

3. In onderdeel c wordt «tot g» vervangen door: tot f.

b. In onderdeel 2 wordt het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. De dubbele punt aan het slot van de aanhef vervalt.

2. In onderdeel a vervalt de aanduiding «a.», wordt «onderdeel d,» vervangen door «onderdeel c,» en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

3. Onderdeel b vervalt.

III

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In het opschrift van paragraaf 2.1 vervalt «en tegenprestatie».

IV

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan onderdeel 3 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

b. Na onderdeel 3 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 3a. Het eerste lid, onderdeel c, vervalt.

c. In onderdeel 4 wordt «onderdelen a en c» vervangen door: onderdeel a.

d. In onderdeel 6 wordt in het vijfde lid «onderdelen a, b en c» vervangen door: onderdelen a en b.

V

In artikel I wordt na onderdeel Y een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ya

In artikel 47b wordt «het eerste lid, onderdelen b en c» vervangen door: het eerste lid, onderdeel b.

VI

Artikel II, onderdeel F, vervalt

VII

Artikel II, onderdeel G, vervalt.

VIII

In artikel II worden na onderdeel G (oud) twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 37, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt, onderdeel f.

Gb

In artikel 38a wordt «artikel 8, eerste lid, onderdelen e en f,» vervangen door: artikel 8, eerste lid, onderdelen d en e,.

IX

Artikel III, onderdeel B, vervalt.

X

Artikel III, onderdeel C, vervalt.

XI

In artikel III worden na onderdeel C (oud) twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 37, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt, onderdeel f.

Cb

In artikel 38a wordt «artikel 8, eerste lid, onderdelen e en f,» vervangen door: artikel 8, eerste lid, onderdelen d en e,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de in het wetsvoorstel verplichte tegenprestatie komt te vervallen. De bevoegdheid van het college om bijstandsgerechtigden onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te dragen wordt hiermee in zijn geheel geschrapt. De indiener is van mening dat bijstandsgerechtigden al een tegenprestatie leveren middels diverse verplichtingen om aan betaald werk te komen en dat werk te behouden. Zo hebben bijstandsgerechtigden een plicht tot arbeidsinschakeling.

Miljoenen Nederlanders, waaronder ook bijstandsgerechtigden, maken zich maatschappelijk nuttig middels vrijwilligerswerk. Dit gebeurt vrijwillig, vanuit een intrinsieke motivatie. Iedere verplichting doet hier afbreuk aan en vernietigt sociaal kapitaal. Participatie in de vorm van je nuttig maken voor de maatschappij laat zich niet vertalen in speciale regels voor werklozen. Dat is iets van de hele maatschappij, van ons allemaal. De tegenprestatie is volstrekt overbodig en werkt averechts. Zo blijkt inmiddels ook uit de praktijk van gemeenten. Niet in de laatste plaats omdat het gevaar van verdringing van betaalde arbeid op de loer ligt. Indiener is van mening dat werken zonder loon onwenselijk is. In plaats van uitkeringsonafhankelijkheid worden mensen op deze manier juist uitkeringsafhankelijk gemaakt. Het wettelijk minimumloon en CAO’s komen onder druk te staan.

Karabulut