Kamerstuk 33752-66

Amendement van het lid Omzigt dat beoogt te voorkomen dat zich een mogelijke dubbele belastingheffing voordoet bij de leidingwaterbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 18 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-66.html
ID: 33752-66

30,0 %
70,0 %

PvdA

D66

SP

BONTES

50PLUS

CU

CDA

VVD

GL

PVV

SGP

PvdD


Nr. 66 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 18 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXIII worden vóór onderdeel 0A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

000A

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.»geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de definitie van leidingwater, genoemd in het eerste lid, onderdeel a.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

00A

Na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

  • 1. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de levering van leidingwater via een aansluiting aan de verbruiker wordt gemeten dan wel wordt vastgesteld.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat een mogelijke dubbele belastingheffing zich voordoet. Immers veel bedrijven leveren verschillende vormen van water aan elkaar en leveren het soms ook weer terug in gezuiverde vorm. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling van de leidingwaterbelasting om hergebruikt water opnieuw te belasten. Met dit amendement wordt de mogelijkheid geschapen dat precies omschreven wordt wat er onder de heffing valt en welke uitzonderingen er gemaakt worden. Verder dienen nadere regels gesteld te worden over de wijze van meten, waarbij ook nadrukkelijk rekening gehouden dient te houden met het beperken van de kosten van de uitvoering.

Ten einde een formele betrokkenheid van het parlement bij de te ontwerpen gedelegeerde regelgeving te waarborgen wordt voorzien in een gecontroleerde delegatie.

Het is de bedoeling dat de minister het ontwerp van de voor te dragen algemene maatregel van bestuur vóór 30 maart 2014 overlegt aan beide kamers der Staten-Generaal, zodat er voldoende tijd is om voor de implementatie per 1 juli 2014.

De dekking van dit amendement hoeft pas gevonden te worden als in de algemene maatregel van bestuur de definitie van leidingwater wordt beperkt.

Omtzigt