Kamerstuk 33752-62

Amendement van het lid Omtzigt over het ongedaan maken van de in het wetsvoorstel voor de jaren 2015 en latere jaren opgenomen verdere afbouw van de algemene heffingskorting en de voor die jaren opgenomen verlenging van de afbouw van de arbeidskorting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 18 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-62.html
ID: 33752-62

10,0 %
90,0 %

PVV

BONTES

SGP

GL

SP

PvdA

CDA

D66

VVD

PvdD

CU

50PLUS


Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 18 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel K, wordt «€ 103» vervangen door «€ 85». Voorts wordt «verlaagd met € 183» vervangen door: verhoogd met € 183.

II

Artikel III, onderdeel C, komt te luiden:

C

Het in artikel 8.10, tweede lid, als eerste genoemde bedrag wordt verlaagd met € 70.

III

In artikel III, onderdeel D, wordt «€ 229» vervangen door «€ 227». Voorts vervalt de tweede volzin.

IV

Aan artikel III wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

F

In artikel 10.1 wordt «artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag» vervangen door: artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, als tweede en derde vermelde bedrag.

V

In artikel IV, onderdeel A, wordt «€ 39» vervangen door: € 38.

VI

In artikel IV, onderdeel B, wordt «€ 130» vervangen door: € 132.

VII

In artikel VI, onderdeel D, wordt «€ 103» vervangen door «€ 85». Voorts wordt «verlaagd met € 183» vervangen door: verhoogd met € 183.

VIII

Artikel VII, onderdeel C, komt te luiden:

C

Het in artikel 22, tweede lid, als eerste genoemde bedrag wordt verlaagd met € 70.

IX

In artikel VII, onderdeel D, wordt «€ 229» vervangen door «€ 227». Voorts vervalt de tweede volzin.

X

In artikel VIII, onderdeel A, wordt «€ 39» vervangen door: € 38.

XI

In artikel VIII, onderdeel B, wordt «€ 130» vervangen door: € 132.

Toelichting

Dit amendement beoogt de in het voorstel van wet voor de jaren 2015 en latere jaren opgenomen verdere afbouw van de algemene heffingskorting en de voor die jaren in dit wetsvoorstel opgenomen verlenging van de afbouw van de arbeidskorting ongedaan te maken. Daarbij wordt voor het jaar 2015 en voor verdere jaren de ondergrens van de afbouw van de arbeidskorting gesteld op € 550, (dus 2014 € 367 en vanaf 2015 € 550). Vanaf 2016 zal die ondergrens worden meegenomen in de jaarlijkse indexatie, indien die wordt toegepast voor dat jaar.

Ook de voor het jaar 2015 en latere jaren in het voorstel van wet opgenomen verhogingen van het maximum van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden ongedaan gemaakt.

De budgettaire opbrengst (per saldo) die het terugdraaien van de verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting (budgettaire opbrengst) en het terugdraaien van de verlenging van de afbouw van de arbeidskorting voor de jaren 2015 en verder (budgettaire last) in dit amendement oplevert, wordt teruggesluisd via verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Per saldo is dit amendement derhalve budgettair neutraal.

Omtzigt