Kamerstuk 33752-58

Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 15 november 2013
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-58.html
ID: 33752-58
Origineel: 33752-43

88,7 %
11,3 %

PvdA

GL

D66

SP

CU

SGP

PVV

50PLUS

CDA

VVD

BONTES

PvdD


Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43

Ontvangen 14 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XIV wordt vóór onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 24, eerste lid, wordt «€ 118.254» telkens vervangen door: € 115.254.

II

In het in artikel XIV, onderdeel C, opgenomen artikel 33a, eerste lid, onderdeel a, van de Successiewet 1956 wordt «of de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in artikel 3.120a van die wet waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet» vervangen door: of de aflossing van een schuld die de verkrijger had op het moment direct voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel  3.119aa van die wet.

III

Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIVbis

Het in de eerste en tweede kolom van de in artikel 24, eerste lid, van de Successiewet 1956 opgenomen tabel genoemde bedrag wordt met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met € 3.000.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 (onderdeel II). Op deze wijze worden ook mensen met een zogenoemde «oude restschuld» in 2014 in de gelegenheid gesteld deze schuld versneld af te lossen.

Dit amendement leidt tot een eenmalige derving van € 5 miljoen in 2014. De dekking hiervoor wordt gevonden in het voor één jaar (2014) verlagen van de grens tussen de tariefschijven in de Successiewet 1956 met € 3.000 (onderdeel I). In verband met het tijdelijke karakter van die verlaging, wordt de grens (thans € 118.254) met ingang van 1 januari 2015 weer verhoogd met € 3.000 (onderdeel III).

Het amendement wordt gewijzigd in verband met enige technische aanpassingen.

Schouten