Kamerstuk 33752-42

Amendement van het lid Omtzigt dat het mogelijk maakt dat teruggaaf van energiebelasting kan worden verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een onroerende zaak die hoofdzakelijk in gebruik is bij meer dan één instelling die een algemeen nut beogende instelling of een sociaal belang behartigende instelling is, ook al wordt in die onroerende zaak gelegenheid geboden sport te beoefenen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-42.html
ID: 33752-42

Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 69, derde lid, onderdeel a, vervalt «sport,».

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat teruggaaf van energiebelasting kan worden verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een onroerende zaak die hoofdzakelijk in gebruik is bij meer dan één instelling die een algemeen nut beogende instelling of een sociaal belang behartigende instelling is, ook al wordt in die onroerende zaak gelegenheid geboden sport te beoefenen. Het betreft hierbij multifunctionele centra (zoals dorpshuizen) die ruimten verhuren aan sportverenigingen zonder eigen gebouw. Artikel 69 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) kent geen zelfstandige grondslag voor het verlenen van een teruggaaf van energiebelasting voor sportverenigingen zonder eigen gebouw. Daarnaast kunnen deze verenigingen geen aanspraak maken op een compensatie voor de betaalde energiebelasting in de vorm van een subsidie van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dorpshuizen waarin ruimte wordt gegeven aan instellingen die op het gebied van sport werkzaam zijn, hebben op basis van de bestaande regeling in artikel 69, derde lid, onderdeel a, van de Wbm ook geen recht op teruggaaf van energiebelasting. Door het schrappen van het woord «sport» wordt de teruggaafregeling voor energiebelasting voor dorpshuizen ook mogelijk als een ruimte in het dorpshuis (deels) gebruikt wordt voor sportbeoefening.

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 1 miljoen structureel. Indiener stelt voor de dekking te halen uit het amendement op het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) dat regelt dat per 1 januari 2014 de inkomens van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd op het niveau van de Balkenendenorm. Het amendement op de Wnt leidt tot een budgettaire opbrengst van € 85 miljoen.

Omtzigt