Kamerstuk 33752-40

Amendement van het lid Omtzigt dat beoogt de LPG accijnsverhoging niet van toepassing te laten zijn op propaan

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-40.html
ID: 33752-40

33,3 %
66,7 %

50PLUS

PvdD

VVD

D66

SGP

SP

CDA

PvdA

PVV

BONTES

CU

GL


Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XX, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel ingevoegd» vervangen door: worden twee artikelen ingevoegd.

2. Na het ingevoegde artikel 71i wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 71j

  • 1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt op verzoek teruggaaf van accijns verleend voor vloeibaar gemaakt propaan van GN-code 2711 12 11, dat is bestemd voor ander gebruik dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen.

  • 2. De teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 129,63 per 1.000 kg.

  • 3. De teruggaaf wordt verleend aan degene die vloeibaar gemaakt propaan als bedoeld in het eerste lid factureert aan de eindgebruiker.

  • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Toelichting

In het Regeerakkoord VVD-PvdA is opgenomen dat met ingang van 1 januari 2014 de accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter, zijnde 12,96 cent per kg. Deze tariefverhoging is ook van toepassing op vloeibaar gemaakt propaan (hierna: propaan) voor ander gebruik dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen. Het gaat dan onder meer om gebruik voor verwarming van woningen en bedrijven die geen aansluiting hebben op het aardgasnet. Mensen die hun huis verwarmen met propaangas hebben hier niet voor gekozen. Zij kunnen niet stoken en koken op aardgas, omdat hun huizen niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. De verhoging van de accijns op propaan leidt tot een onevenredige lastenverzwaring voor de groep mensen die zijn aangewezen op propaan voor het verwarmen van hun woning.

Dit amendement beoogt daarom de vorengenoemde accijnsverhoging niet van toepassing te laten zijn op propaan. Dit wordt vormgegeven via een teruggaafregeling aan degenen die het propaan factureren aan de eindgebruikers. Dit hoeft niet altijd degene te zijn die het propaan daadwerkelijk aflevert. Soms wordt propaan geleverd door een andere handelaar dan degene die de eindgebruiker factureert. De eindgebruiker zal aan zijn leverancier door middel van een verklaring moeten aangeven dat hij het propaan zal gebruiken voor andere doeleinden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen.

De met deze teruggaafregeling gemoeide derving bedraagt ongeveer € 16 miljoen per jaar.

Indiener stelt voor de dekking te halen uit het amendement op het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) dat regelt dat per 1 januari 2014 de inkomens van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd op het niveau van de Balkenendenorm. Het amendement op de Wnt leidt tot een budgettaire opbrengst van € 85 miljoen.

Omtzigt