Gepubliceerd: 20 juni 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-26.html
ID: 33726-26

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2014

Op 23 januari jl. heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de Wtcg en de CER met terugwerkende kracht per 2014 worden ingetrokken (Kamerstuk 33 726). Op 3 juni jl. heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd.

Dit houdt in dat de uitbetaling van de CER 2013 eind vorig jaar voor de laatste keer heeft plaatsgevonden en dat de algemene tegemoetkoming Wtcg voor het jaar 2013, waarvan uitbetaling een jaar achteraf plaatsvindt, aan het einde van dit jaar voor het laatst wordt uitgekeerd. In plaats van de Wtcg en de CER ontvangen gemeenten aanvullend budget voor gemeentelijk maatwerk en een aanvullende mogelijkheid voor maatwerk in de vorm van de bevoegdheid voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo. Voorts geldt dat de landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in aangepaste vorm blijft bestaan.

Met mijn brief van 12 maart jl. heb ik uw Kamer reeds geïnformeerd over de voorgenomen communicatie naar burgers, cliëntenorganisaties en gemeenten, na aanvaarding van het wetvoorstel.1 Door deze brief informeer ik u over de voortgang hiervan.

Communicatie burgers en cliëntenorganisaties

Van ongerichte automatische tegemoetkoming moet de omslag worden gemaakt naar maatwerk, toegesneden op de persoonlijke situatie van een burger. Hierbij moet de juiste ondersteuning worden geboden aan degenen die ook daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben. Naast de landelijke fiscale regeling is er daarom gemeentelijk maatwerk.

Aan het intrekken van de Wtcg en de CER is veel aandacht besteed in de media, via de websites van Rijksoverheid, het CAK, de VNG en via de cliëntenorganisaties. Waar mogelijk wordt door de diverse partijen samengewerkt, zodat burgers zo goed als mogelijk worden bereikt en geïnformeerd.

Zoals toegezegd bij de behandeling van het wetsvoorstel in uw Kamer, zal het CAK burgers die vorig jaar een CER ontvingen en de rechthebbenden van de Wtcg 2013 een brief sturen. Door deze brief worden deze burgers geïnformeerd over het intrekken van de CER respectievelijk de Wtcg, geattendeerd op gemeentelijke ondersteuning en de regeling fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. De brieven aan de voormalig CER-gerechtigden zullen vanaf 24 juni worden gestuurd. In totaal gaat het om 2,1 miljoen voormalig CER-gerechtigden die een brief zullen ontvangen. Het CAK zal, omdat het om zo’n groot aantal gaat, de brieven in tranches per postcodegebied versturen. De laatste tranche zal medio volgende maand de brief ontvangen.

De rechthebbenden van de Wtcg 2013 zullen eind dit jaar een brief van het CAK ontvangen. Bij zowel de brief aan de rechthebbenden van de Wtcg 2013 als de voormalige CER-gerechtigden zal een antwoordkaart worden meegezonden. Het CAK zal door middel van de antwoordkaart vragen of de persoonsgegevens van de burger mogen worden verstrekt aan de gemeente waarin deze burger woonachtig is. Aan deze burger wordt hiermee toestemming gevraagd om persoonsgegevens aan de gemeente door te geven, zodat de gemeente de burger in kwestie kan informeren over het beleid dat de gemeente gaat voeren. Of iemand een financiële tegemoetkoming ontvangt, hangt af van de soort ondersteuning die iemand nodig heeft en het lokale beleid van de gemeente.

Cliëntenorganisaties en ketenpartners zullen simultaan met het versturen van de eerste brieven aan voormalig CER-gerechtigden informatie ontvangen die zij kunnen gebruiken ter informatie voor hun leden. De inhoud hiervan en de brief naar burgers zijn afgestemd met een aantal gemeenten en de VNG. Via de VNG zullen de gemeenten worden geïnformeerd over wanneer de brieven per tranche naar welk postcodegebied worden gestuurd. Samen met de VNG zijn gemeenten voorbereid op vragen van burgers naar aanleiding van deze brief. Dit geldt ook voor het CAK waar een helpdesk paraat zal zitten voor vragen van burgers.

Communicatie en ondersteuning gemeenten

Het Transitiebureau Wmo van de VNG en VWS heeft in maart een handreiking gepubliceerd waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden en de kaders voor gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking. Zowel gemeenten als cliëntorganisaties zijn bij de totstandkoming betrokken geweest. In diverse bijeenkomsten in het land werd en wordt aandacht besteed aan het intrekken van de Wtcg en de CER, en het gemeentelijk maatwerk. Naast de aangedragen mogelijkheden zullen gemeenten ook nieuwe aanpakken gaan hanteren waar we nu nog geen zicht op hebben. Het is belangrijk dat goede voorbeelden breed worden verspreid. Het Transitiebureau Wmo faciliteert hierbij.

Gemeenten hebben in maart tevens beleidsinformatie ontvangen over het aantal personen in hun gemeenten die vorig jaar een Wtcg-tegemoetkoming over 2012 en CER-uitkering 2013 ontvingen. Deze informatie kan gemeenten van nut zijn bij formuleren van lokaal beleid. Uit de informatie die ik terug heb gekregen uit de bijeenkomsten met gemeenten blijkt dat veel gemeenten op grond van deze informatie al hebben bepaald hoe het aanvullend budget (dit jaar ad € 45 miljoen) wordt ingezet. Gemeenten zijn ook voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor het beleid per 2015.

De verwachting is dat het CAK aan de hand van de geretourneerde antwoordkaarten in het derde kwartaal 2014 start met het maandelijks verstrekken van persoonsgegevens van voormalig CER-rechthebbenden en vanaf het eerste kwartaal 2015 maandelijks persoonsgegevens van voormalig Wtcg-rechthebbenden aan gemeenten kan gaan verstrekken. Uiteraard staat het iedere burger vrij om zelf rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar gemeente; de antwoordkaarten moeten worden gezien als extra service voor burgers en gemeenten. De persoonsgegevens over voormalig Wtcg- en CER-ontvangers die gemeenten van het CAK zullen ontvangen, kunnen gemeenten betrekken bij het onderzoek in het kader van de Wmo 2015.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn