Kamerstuk 33726-24

Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiƫntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten

Dossier: Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Gepubliceerd: 12 maart 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-24.html
ID: 33726-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2014

Mevrouw Bergkamp van D66 heeft mij op 22 januari 2014 tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER gevraagd om een communicatie-overzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties (Handelingen II 2013/14, nr. 44, item 5). Met deze brief kom ik tegemoet aan dit verzoek. Volledigheidshalve merk ik op dat het wetsvoorstel heden voor ligt bij de Eerste Kamer.

Algemene communicatie wetsvoorstel

Het voorstel is om de algemene tegemoetkoming Wtcg en CER met ingang van 1 januari 2014 af te schaffen. Dit houdt in dat de uitbetaling van de CER eind 2013 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. De algemene tegemoetkoming Wtcg wordt over het jaar 2013 voor het laatst eind 2014 uitgekeerd. Dit komt doordat de algemene tegemoetkoming Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald. Zoals tijdens de wetsbehandeling is aangegeven, is op diverse manieren in 2013 aandacht gegeven aan het voornemen om de Wtcg en de CER af te schaffen, zoals via rijksoverheid.nl, de huis- aan huisbladen en de patiëntenverenigingen. De landelijke media hebben daarnaast rondom de Begrotingsafspraken voor 2014 in oktober vorig jaar de nodige aandacht besteed aan de doorgevoerde wijzigingen. Na aanname van de wet door de Eerste Kamer zal gerichte communicatie plaatsvinden richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties. Patiëntenorganisaties en ketenpartners ontvangen voor hun leden van het CAK bijvoorbeeld een informatiemailing inclusief kant- en klare artikelen. Actualisatie van de websites van het Rijk, het CAK, de VNG en de Belastingdienst vindt plaats. Gemeenten ontvangen medio maart 2014 een handreiking over de mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking. Daarnaast worden gemeenten in maart 2014 geïnformeerd over het aantal Wtcg- en CER-gerechtigden binnen hun gemeente.

Specifieke communicatie afschaffing CER

Het CAK zal personen die in 2013 een CER ontvingen vóór 30 juni 2014 een brief sturen. Zij worden daarin geïnformeerd over het afschaffen van de CER en geattendeerd op het gemeentelijk maatwerk. Verder wordt aandacht besteed aan de fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. Daarbij zal vermeld worden dat dit niet geldt voor het één op één aftrekken van het eigen risico maar wel wat de mogelijkheden zijn voor aftrek van andere zorgkosten. Bij deze informatiebrief ontvangen de voormalig CER-gerechtigden een antwoordkaart. Het CAK zal aan de voormalig CER-gerechtigden door middel van de antwoordkaart vragen of zijn of haar gegevens mogen worden verstrekt aan de gemeente waarin deze persoon woonachtig is. Uiteraard staat het een ieder vrij om zelf rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar gemeente; de antwoordkaarten moeten worden gezien als extra service naar burgers en gemeenten. Verwachting is dat het CAK in het derde kwartaal 2014 start met het maandelijks verstrekken van persoonsgegevens van voormalig CER-rechthebbenden aan gemeenten.

Specifieke communicatie afschaffing Algemene tegemoetkoming

Het CAK zal personen die in 2014 een algemene tegemoetkoming Wtcg ontvangen vanaf oktober 2014 informeren over de afschaffing van de Algemene tegemoetkoming. Zij worden geattendeerd op het gemeentelijk maatwerk en de fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. Het CAK zal aan de voormalig Wtcg-gerechtigden door middel van een antwoordkaart vragen of zijn of haar gegevens mogen worden verstrekt aan de gemeente waarin deze persoon woonachtig is.

Ook hier geldt dat het burgers vrij staat om zelf rechtstreeks contact op te nemen met hun gemeente. Verwachting is dat het CAK vanaf het eerste kwartaal 2015 maandelijks persoonsgegevens van voormalig Wtcg-rechthebbenden aan gemeenten kan gaan verstrekken.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn