Kamerstuk 33683-34

Nader gewijzigd amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat een deel van de bestuursrechtelijke premie kan worden bestemd voor het aflossen van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 14 april 2015
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-34.html
ID: 33683-34
Origineel: 33683-25

29,3 %
70,7 %

GrKÖ

GL

PvdD

Houwers

Klein

CU

Van Vliet

SGP

CDA

50PLUS

PVV

SP

VVD

D66

PvdA

GrBvK


Nr. 34 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bestuursrechtelijke premie verschuldigd» vervangen door: bestuursrechtelijke premie van ten minste de gemiddelde premie verschuldigd,.

2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij ministeriële regeling wordt bepaald hoe de gemiddelde premie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend.

II

In artikel I, onderdeel E, komt het derde onderdeel te luiden:

3. Aan het artikel worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie wordt bij ministeriële regeling vastgesteld op een percentage van de gemiddelde premie en kan voor verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen verzekeringnemers op een verschillend bedrag worden vastgesteld.

  • 3. Artikel 18d, zesde lid, is van toepassing.

III

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

EA

Artikel 18g wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien van een verzekeringnemer die op grond van artikel 18d, tweede lid, geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd is, over de periode waarover hij deze premie wel verschuldigd was meer aan bestuursrechtelijke premie is geïnd dan het bedrag dat men verkrijgt door de gemiddelde premie te vermenigvuldigen met het aantal maanden waarover bestuursrechtelijke premie verschuldigd was, stort het Zorginstituut een bij algemene maatregel te bepalen percentage van het verschil:

    • a. aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt ter zake waarvan de schulden zijn ontstaan, ter delging van de bij die zorgverzekeraar voor de desbetreffende zorgverzekering bestaande schuld, of

    • b. aan de verzekeringnemer, voor zover de ter zake van de zorgverzekering bestaande schulden gedelgd zijn.

IV

In artikel I komt onderdeel H te luiden:

H

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel f, vervalt de zinsnede: de bestuurlijke boeten, bedoeld in de artikelen 9b en 9c, alsmede.

2. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar of aan de verzekeringnemer gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g, derde lid, en het gedeelte, bedoeld in artikel 18g, vijfde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

3. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

Toelichting

Wanbetalers van de zorgpremie komen na zes maanden in het bestuursrechtelijke premieregime terecht. Van de opslag die vervolgens door de verzekerde betaald moet worden, gaat enerzijds een afschrikwekkende werking uit, maar anderzijds draagt het er nu soms ook aan bij dat de wanbetaler nog verder in de schulden komt. De indiener stelt daarom voor dat bij algemene maatregel van bestuur een deel van de bestuursrechtelijke premie kan worden bestemd voor het aflossen van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden. Op die manier draagt de opslag bij aan een afschrikwekkende werking en stimuleert het de aflossing van de schulden, zodat de wanbetaler weer sneller normaal premie gaat betalen bij de zorgverzekeraar.

Pia Dijkstra