Kamerstuk 33653-10

Motie van het lid Van Hijum over een visie op de bijdrage van banken aan gezondmaking van de financiële sector

Dossier: Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 9 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eenmalige resolutieheffing komt bovenop de verplichte versterking van kapitaalbuffers, bankbelasting, afdrachten aan een ex ante depositogarantiefonds en mogelijke bijdragen aan een resolutiefonds in het kader van de bankenunie;

constaterende dat volgens de Nederlandsche Bank in de huidige economische situatie elk miljard aan extra winstbelasting van banken de kredietverlening met circa 33 miljard doet afnemen;

overwegende dat verlaging van het kapitaalbeslag via zakelijke kredietverlening een significant risico vormt voor het herstel van de Nederlandse economie;

verzoekt de regering, te komen met een integrale visie op de financiële bijdrage van de banken aan gezondmaking van de financiële sector, en een spoedig herstel van de kredietverlening daarbij centraal te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum