Gepubliceerd: 10 september 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33632-12.html
ID: 33632-12
Origineel: 33632-2

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 september 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel PP, wordt «2:3.0b, derde lid» vervangen door: 2:3.0d, eerste lid.

2. Na onderdeel TTT wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

TTA

In artikel 4:26, eerste lid, wordt na «ingevolge artikel» ingevoegd: 2:3.0d, eerste lid,.

3. In onderdeel MMMM, onder 4, en onderdeel NNNN, onder 4, wordt aan de opsomming van artikelen telkens toegevoegd:

4:76c

4:76d

B

In Artikel XVIII, eerste lid, wordt na «niet in een groep is verbonden» ingevoegd: en die in het jaar voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel V, meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties heeft afgewikkeld, ».

TOELICHTING

A

In het ingediende voorstel is reeds voor sommige wijzigingen voorafgaande toestemming van de toezichthouder vereist. In de wijziging van artikel 3:29, eerste lid, was verwezen naar een onjuist artikel. Daardoor zou de regeling betreffende de voorafgaande toestemming van DNB niet op de beoogde wijzigingen betrekking hebben. Dat wordt thans gecorrigeerd. Verzuimd was tevens in de nu reeds geldende bepaling die de voorafgaande toestemming van de AFM regelt, te verwijzen naar het artikel dat betrekking heeft op afwikkelondernemingen. Ook dat wordt thans gecorrigeerd. Verder ontbraken in de lijst van beboetbare artikelen ten onrechte de artikelen 4:76c en 4:76d. Die omissie wordt opgeheven.

B

Deze wijziging betreft uitsluitend het overgangsrecht voor de regeling betreffende het toezicht op afwikkelondernemingen; de inhoudelijke voorschriften en de vergunningplicht worden niet gewijzigd. In de overgangsbepaling was er abusievelijk geen rekening mee gehouden dat de vergunningplicht alleen geldt voor afwikkelondernemingen die meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties per jaar afwikkelen. Dit wordt thans rechtgezet.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem