Kamerstuk 33619-16

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33619, nr. 13) over aandacht besteden aan waarheidsvinding in opleidingen en permanente educatie

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 31 maart 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-16.html
ID: 33619-16
Origineel: 33619-13

91,3 %
8,0 %

D66

PVV

PvdD

PvdA

Van Klaveren

GL

BONTES

50PLUS

SP

CU

VVD

CDA

Van Vliet

SGP


Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 1 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het rapport van de Kinderombudsman over waarheidsvinding blijkt dat onvoldoende vaardigheden bij sommige jeugdzorgprofessionals kan leiden tot een te eenzijdige duiding van incidenten, tot het vermengen van feiten en meningen in de rapportage, van onzorgvuldige bronvermeldingen of het niet navolgbaar formuleren van conclusies;

overwegende dat in de Jeugdwet is opgenomen dat jeugdzorginstellingen verplicht zijn om in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren;

verzoekt de regering, te stimuleren dat in de opleidingen en permanente educatie aandacht wordt besteed aan het belang van waarheidsvinding en het ontwikkelen van vaardigheden op dat punt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp