Gepubliceerd: 10 februari 2016
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-9.html
ID: 33506-9
Origineel: 33506-5

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 februari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt «basisadministratie personen» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 10a, vierde lid, na «als bedoeld» ingevoegd: in.

C

In artikel I, onderdeel E, wordt in het vierde lid «artikel 9, vierde lid» vervangen door: artikel 9, vierde lid,.

D

In artikel I, onderdeel G, komt onderdeel b in het eerste wijzigingsonderdeel als volgt te luiden:

b. de wijze waarop:

1°. overeenkomstig artikel 20, eerste lid, het donorregister wordt geraadpleegd;

2°. de personen, bedoeld in artikel 20, tweede lid, worden geïnformeerd;

3°. wordt omgegaan met de informatie van nabestaanden, bedoeld in artikel 20, vijfde lid;

4°. de personen, bedoeld in artikel 20, zesde lid, om toestemming wordt gevraagd; dan wel

5°. de personen, bedoeld in 20, zevende lid, op de hoogte worden gesteld;

E

In artikel II wordt «basisadministratie personen» vervangen door: basisregistratie personen.

Toelichting

In de nota van wijziging worden enkele juridisch technische wijzigingen in het voorstel van wet aangebracht.

Onderdeel A

Door de wijziging van I onderdeel B, wordt in artikel 10, vierde lid, van de wet het begrip basisadministratie personen vervangen door basisregistratie personen, omdat de terminologie in de Wet basisregistratie personen is aangepast en in de Wet op de orgaandonatie hierop is aangesloten.

Onderdeel B

Door de voorgestelde wijziging in artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 20, vierde lid, een ontbrekend woord ingevoegd.

Onderdeel C

Met de voorgestelde wijziging van artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 20, vierde lid, de verwijzing naar artikel 9, vierde lid, gecorrigeerd.

Onderdeel D

Door de wijziging van artikel I, onderdeel E, wordt onderdeel b van artikel 23 opnieuw vastgesteld. In het voorgestelde onderdeel worden de verwijzingen die dit onderdeel bevat op dezelfde wijze geformuleerd als de andere verwijzing die in dit artikellid is opgenomen.

Onderdeel E

Door deze wijziging van artikel II wordt de verwijzing naar de Wet basisadministratie personen gecorrigeerd nu per abuis werd verwezen naar de Wet basisregistratie personen.

P. Dijkstra