Kamerstuk 33506-22

Amendement van het lid Öztürk over voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie door de minister van VWS

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 13 september 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-22.html
ID: 33506-22

49,3 %
50,7 %

CDA

SGP

Houwers

CU

PVV

Klein

Van Vliet

GL

SP

GrKÖ

PvdA

D66

GrBvK

PvdD

50PLUS

VVD


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK

Ontvangen 13 september 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

H

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

 • 1. Onze Minister draagt zorg voor de informatievoorziening over het ter beschikking stellen van organen als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid. Deze regels hebben in elk geval betrekking op:

  • a. de wijze waarop de rol van gemeenten en gemeenteambtenaren in de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid, wordt vormgegeven;

  • b. de wijze waarop de rol van personen die betrokken zijn bij de eerstelijnszorg in de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid, wordt vormgegeven;

  • c. de wijze waarop de rol van personen die betrokken zijn bij de tweedelijnszorg in de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid, wordt vormgegeven;

  • d. de wijze waarop de rol van maatschappelijke organisaties in de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid, maar tevens specifiek gericht op kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen, wordt vormgegeven;

  • e. de inhoud, aard en frequentie van de voorlichting en de publiekscampagnes.

 • 3. Onze Minister draagt zorg voor een gedegen uitvoering van de in het tweede lid genoemde algemene maatregel van bestuur en voor toereikende financiële middelen voor de uitvoering van de in het tweede lid genoemde algemene maatregel van bestuur.

 • 4. Onze Minister doet ten minste elke twee jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet aan de beide Kamers der Staten-Generaal verslag over de uitvoering van de in het tweede lid genoemde algemene maatregel van bestuur.

Toelichting

Voor het gedegen functioneren van het donorsysteem is het van cruciaal belang dat personen duidelijk en op een voor hen begrijpelijke wijze worden voorgelicht over het belang van het donorschap, de gevolgen van het donorschap en over de wijze waarop men een registratie als donor kan uitvoeren, inzien en wijzigen. Alleen dan wordt er recht gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht van individuen en aan de (emotionele) consequenties voor donoren en nabestaanden.

Met dit amendement wordt de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie wettelijk vastgelegd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Deze nadere regels moeten ten minste betrekking hebben op de inhoud, aard en frequentie van de voorlichting en de publiekscampagnes.

In ieder geval worden er in de algemene maatregel van bestuur regels gesteld over de wijze waarop de rol van gemeenten en gemeenteambtenaren in de informatievoorziening wordt vormgegeven. Gemeenten hebben met hun ambtenaren laagdrempelig en relatief frequent contact met inwoners en hebben door hun positie dichtbij hun inwoners een relatief toegespitst beeld van de specifieke kenmerken van de doelgroep van het donorsysteem. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen na scholing een rol krijgen inzake procedurele voorlichting over het donorsysteem en getraind worden om bij medisch-inhoudelijke vragen door te verwijzen naar de huisarts.

Tevens worden er in de algemene maatregel van bestuur regels gesteld over hoe de rol van personen die betrokken zijn bij de eerstelijns zorg en de tweedelijns zorg bij de informatievoorziening wordt vormgegeven. Als personen die in direct contact staan met mensen inzake medische kwesties kunnen huisartsen, maar ook artsen in het ziekenhuis, een cruciale en laagdrempelige rol vervullen in de voorlichting en informatievoorziening inzake het donorschap en het donorsysteem.

Ook worden er in de algemene maatregel van bestuur regels gesteld over de wijze waarop de rol van maatschappelijke organisaties bij de informatievoorziening wordt vormgegeven, specifiek gericht op kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen. In dit kader kan gedacht worden aan het ineen slaan van de handen met organisaties als de Stichting Lezen & Schrijven om voorlichting aan laaggeletterden vorm te geven, met islamitische en kerkelijke organisaties om religieuze groepen of mensen die de taal niet machtig zijn te bereiken, met organisaties die de belangen van mensen met een migrantenachtergrond behartigen om mensen met een migrantenachtergrond te bereiken en met organisaties die kunnen helpen in het bereiken van moeilijk bereikbare vrouwen met een migrantenachtergrond.

Dit amendement voorziet voorts in een bepaling waarin de Minister van VWS verantwoordelijk wordt gesteld voor een gedegen uitvoering van de algemene maatregel van bestuur. Ook draagt de Minister van WVS er zorg voor dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de algemene maatregel van bestuur. Tot slot voorziet dit amendement in een ten minste om de twee jaar gedaan verslag van de Minister van WVS aan beide Kamers over de kwaliteit en inhoud van de uitvoering van de algemene maatregel van bestuur.

Öztürk