Gepubliceerd: 6 september 2016
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-20.html
ID: 33506-20
Origineel: 33506-5

Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 september 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 1, onderdeel c, wordt na «verleend voor» ingevoegd: , dan wel bij wie geen bezwaar bestaat tegen.

B

In artikel I, onderdeel B, eerste onderdeel, wordt «overlijden» vervangen door «zijn overlijden» en «organen» door: zijn organen.

C

In artikel I, onderdeel B, tweede onderdeel, wordt in het voorgestelde vierde lid «als een persoon geen bezwaar heeft» vervangen door: als een persoon die geen bezwaar heeft.

D

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 10b, eerste lid, «in behandeling van nemen» vervangen door «in behandeling nemen», en wordt «hoe» vervangen door: informatie over de wijze waarop.

E

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 11 als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «wordt geacht geen toestemming te zijn verleend» vervangen door: wordt de toestemming dan wel het hebben van geen bezwaar geacht te ontbreken.

2. In het achtste lid wordt na «zevende» ingevoegd: lid.

F

Onderdeel Ea komt te luiden:

Ea

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «toestemming is verleend» ingevoegd: dan wel daartegen geen bezwaar bestaat.

2. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. de aangewezen functionaris, bedoeld in artikel 23, zich ervan heeft vergewist dat de overledene ten tijde van het verlenen van toestemming dan wel van de registratie als bedoeld in artikel 10a wilsbekwaam was;.

G

In artikel IIa wordt «artikel 9» vervangen door: artikel 10.

Toelichting

Deze derde nota van wijziging bevat louter wetstechnische verduidelijkingen en verbeteringen.

Pia Dijkstra