Kamerstuk 33506-16

Motie van de leden Bruins Slot en Rutte over onderzoek naar kansrijke innovaties

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid, zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33506/kst-33506-16?resultIndex=36&sorttype=1&sortorder=4
ID: 33506-16

100,0 %
0,0 %

Lid-Houwers

GrBvK

CU

PVV

PvdA

50PLUS

Lid-Klein

GrKÖ

PvdD

SGP

D66

Lid-van Vliet

CDA

VVD

GL

SP


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN RUTTE

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er honderden mensen op een wachtlijst voor een donororgaan staan;

overwegende dat het reduceren van deze wachtlijsten van groot belang is voor de kwaliteit van leven van de betrokkenen;

constaterende dat technologische innovaties en innovaties op het gebied van communicatie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ter beschikking krijgen van meer transplanteerbare organen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke kansrijke innovaties verder doorontwikkeld dan wel uitgerold kunnen worden, te bezien of en, zo ja, welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling voor het jaar 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Rutte