Kamerstuk 33506-11

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake het ter beschikking stellen van organen bij leven en na overlijden en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan die taak

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 10 maart 2016
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-11.html
ID: 33506-11
Origineel: 33506-10

82,0 %
18,0 %

Van Vliet

VVD

50PLUS

CDA

PvdD

GrBvK

SGP

PVV

GrKÖ

SP

D66

CU

PvdA

GL

Klein

Houwers


Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 10 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

H

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

  • 1. Onze Minister draagt zorg voor de informatievoorziening over het ter beschikking stellen van organen als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie wettelijk vastgelegd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, door regels te stellen met betrekking tot de inhoud, aard en frequentie van die voorlichting en publiekscampagnes. In deze algemene maatregel van bestuur wordt bijvoorbeeld geregeld dat ook aangesloten wordt bij gebruikelijke contactmomenten die een burger heeft met de overheid, zoals bij het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.

Indiener vindt dat de overheid deze verantwoordelijkheid actief ter hand moet nemen als onderdeel van het beleid rond orgaandonatie. Daarbij gaat het er niet alleen om dat burgers gewezen blijven worden op het belang van het ter beschikking stellen van organen bij leven en de registratie als orgaandonor ten behoeve van het ter beschikking stellen van organen na overlijden, om het tekort aan donororganen te verminderen en daarmee levens te redden. Het gaat er voor de indiener juist ook om dat mensen duidelijk en begrijpelijk voorlichting krijgen over wat het ter beschikking stellen van organen bij leven en de registratie als orgaandonor ten behoeve van het ter beschikking stellen van organen na overlijden betekenen, hoe zij hun registratie kunnen inzien, dat zij op ieder gewenst moment hun registratie kunnen wijzigen en hoe zij dat kunnen doen. Daarnaast acht indiener het van belang dat mensen er op worden gewezen dat zij ook actief hun keuze zouden moeten bespreken met hun omgeving zodat – in het geval van het ter beschikking stellen van organen na overlijden – hun nabestaanden in een emotionele periode op de hoogte zijn van hun wens.

Indiener gaat er van uit dat dekking voor eventuele financiële consequenties van dergelijke actieve voorlichting door de overheid gevonden kan worden binnen het bestaande kader.

Wolbert