Kamerstuk 33506-10

Amendement van het lid Wolbert dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake orgaandonatie en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze taak

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 10 februari 2016
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-10.html
ID: 33506-10
Wijzigingen: 33506-11

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT

Ontvangen 10 februari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel toegevoegd, luidende:

H

Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23a

  • 1. Onze Minister draagt zorg voor de informatievoorziening over orgaandonatie als bedoeld in dit hoofdstuk, in het bijzonder ten aanzien van het bepaalde in paragraaf 1.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de informatievoorziening, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie wettelijk vastgelegd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, bijvoorbeeld door regels te stellen met betrekking tot de inhoud, aard en frequentie van die voorlichting en publiekscampagnes.

Indiener vindt dat de overheid deze verantwoordelijkheid actief ter hand moet nemen als onderdeel van het beleid rond orgaandonatie. Daarbij gaat het er niet alleen om dat burgers gewezen blijven worden op het belang van de registratie als orgaandonor, om het tekort aan donororganen te verminderen en daarmee levens te redden. Het gaat er voor de indiener juist ook om dat mensen duidelijk en begrijpelijk voorlichting krijgen over wat registratie als orgaandonor betekent, hoe zij hun registratie kunnen inzien, dat zij op ieder gewenst moment hun registratie kunnen wijzigen en hoe zij dat kunnen doen. Daarnaast acht indiener het van belang dat mensen er op worden gewezen dat zij ook actief hun keuze zouden moeten bespreken met hun omgeving zodat hun nabestaanden in een emotionele periode op de hoogte zijn van hun wens.

Indiener gaat er van uit dat dekking voor eventuele financiële consequenties van dergelijke actieve voorlichting door de overheid gevonden kan worden binnen het bestaande kader.

Wolbert