Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 december 2012

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ten einde de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren (Wet zekerheid voor flexibiliteit).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Ulenbelt