Kamerstuk 33493-20

Motie van het lid Leegte over een verduidelijking van de definities van "verbinding" en "installatie"

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID LEEGTE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de definitie van het begrip «directe lijn» in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vragen oproept;

constaterende dat het begrip «installatie» wel door partijen wordt gebruikt, maar niet is gedefinieerd;

constaterende dat deze definities onderdeel uitmaken van een samenstel van definities die onderling samenhang vertonen;

overwegende dat het wenselijk is, deze definities te verduidelijken en in de wet op te nemen, met name op het punt van het aantal verbindingen dat onderdeel uitmaakt van een directe lijn;

verzoekt de regering om, de definities «verbinding» en «installatie» in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te herzien met als doel deze definities te verduidelijken; verzoekt de regering tevens haar voornemens daartoe voor het einde de zomer per beleidsbrief aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leegte