Kamerstuk 33493-19

Motie van het lid Paulus Jansen over een evaluatie van uitgangspunten voor de berekening van het toelaatbaar rendement

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)


28,7 %
71,3 %

PvdD

CU

PVV

GL

PvdA

CDA

50PLUS

SP

D66

SGP

VVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat netbeheerders monopolistische nutsbedrijven zijn;

overwegende dat nutsbedrijven op cost-plus-basis moeten opereren;

van mening dat de marktrisico's die met name de regionale netbeheerders lopen, zeer beperkt zijn;

verzoekt de regering om, de uitgangspunten voor de berekening van het toelaatbaar rendement van netbeheerders, zoals vastgelegd in het methodebesluit, voor de beleidsbrief STROOM te evalueren, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de feitelijke marktrisico's waaraan netbeheerders in de praktijk blootgesteld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen