Kamerstuk 33493-13

Gewijzigd amendement van het lid Paulus Jansen ter vervanging van nr. 11 over nadere invulling van 'eisen' als bedoeld in artikel 11 van de Gaswet

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Gepubliceerd: 3 juni 2013
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-13.html
ID: 33493-13
Origineel: 33493-11
Wijzigingen: 33493-24

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De in het eerste lid bedoelde eisen hebben in ieder geval betrekking op de veiligheid, doelmatigheid, waaronder in ieder geval wordt verstaan minimalisatie van maatschappelijke kosten, betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het transport en de toepassing van gas.

Toelichting

De toegestane bandbreedte van de gaskwaliteit heeft invloed op de doelmatigheid, veiligheid, leveringszekerheid en de duurzaamheid van distributie, transport en toepassing van het gas. Ook de totale maatschappelijke kosten van aanvoer, (tussen)opslag, blending, distributie en toepassing/gebruik worden beïnvloed door de wettelijke eisen die gesteld worden aan de gaskwaliteit.

Tot dusver zijn de criteria die gehanteerd worden voor de bepaling van de toegestane bandbreedte vastgelegd bij ministeriële regeling, in de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas. Het amendement legt de criteria vast bij wet, waarbij ook nadrukkelijk wordt aangegeven dat optimalisatie van de totale maatschappelijke kosten upstream/downstream een rol speelt bij het vaststellen van de bandbreedte.

Paulus Jansen