Kamerstuk 33484-10

Amendement van de leden Van Nispen en Monasch ter vervanging van nr. 8 waarin de maximale ontruimingstermijn uit artikel 3:264 lid 6 BW wordt verhoogd van drie maanden naar zes maanden

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken


70,7 %
29,3 %

SGP

50PLUS

D66

SP

CDA

VVD

Van Vliet

CU

PvdD

PVV

GL

PvdA

GrBvK


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MONASCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 10 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, onder 2, wordt «drie maanden» vervangen door: zes maanden.

Toelichting

Indien de voorzieningenrechter verlof verleent tot ontruiming bij het beroep op het huurbeding, dan stelt de rechter daarbij een maximale termijn vast. Die bedraagt nu maximaal één jaar. De regering vindt een maximale termijn van drie maanden redelijk. De rechter kan dus ook een kortere termijn bepalen.

Indiener is van mening dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld voor een huurder met kinderen, een maximale termijn van drie maanden voor het vinden van vervangende woonruimte te kort is. De rechter dient een belangenafweging te maken, en de belangen van de hypotheekhouder, de hypotheekgever, de koper en de huurder tegen elkaar af te wegen. In bepaalde situaties kan deze belangenafweging met zich brengen dat een langere ontruimingstermijn dan de voorgestelde drie maanden redelijk is. Dit amendement stelt daarom de ontruimingstermijn op maximaal zes maanden.

Van Nispen Monasch