Gepubliceerd: 2 november 2012
Indiener(s): Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33466-2.html
ID: 33466-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181) een aantal artikelen of onderdelen daarvan uit de in de Wet milieubeheer opgenomen regeling inzake handel in broeikasgasemissierechten te laten vervallen of te wijzigen en enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet op de economische delicten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, worden in de alfabetische rangschikking de volgende begrippen en de daarbij behorende begripsomschrijvingen ingevoegd:

Verordening monitoring en rapportage emissiehandel:

Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181);

Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel:

Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181);.

B

Artikel 2.2, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De emissieautoriteit heeft de in de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel, de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel en de in de hoofdstukken 16 en 18 en titel 12.4 opgedragen taken.

C

Artikel 16.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de begripsbepaling en de daarbij behorende begripsomschrijving voor het begrip «tonkilometer» te luiden:

tonkilometer:

tonkilometer als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel;.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Voor de toepassing van afdeling 16.2.1 onderscheidenlijk afdeling 16.2.2 wordt verstaan onder:

  emissieverslag:

  verslag betreffende de emissies in een kalenderjaar als bedoeld in artikel 67 en bijlage X van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel;

  handelsperiode:

  handelsperiode als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel;

  monitoringsplan:

  plan als bedoeld in artikel 12 en bijlage I van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel;

  verificateur:

  verificateur als bedoeld in artikel 3, onderdeel 3, van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel;

  verificatie:

  door een verificateur uitgevoerde activiteiten om overeenkomstig de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel een verificatierapport uit te brengen.

D

In artikel 16.2b, eerste lid, vervallen de zinsnede «16.11a tot en met 16.13, 16.14 tot en met 16.18 en» en de tweede en derde volzin.

E

Artikel 16.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij of krachtens de maatregel wordt in ieder geval bepaald dat de aanvrager een monitoringsplan, alsmede de in artikel 12, eerste lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel bedoelde ondersteunende documenten bij de aanvraagt indient.

2. Het vierde lid vervalt.

F

In artikel 16.9 wordt na «gesteld bij» ingevoegd: de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel of bij.

G

In artikel 16.10, eerste lid, wordt «dit hoofdstuk of de bij de in artikel 14 dan wel» vervangen door «de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel, dit hoofdstuk of» en wordt na «gesteld bij» ingevoegd: de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel of bij.

H

Artikel 16.11a vervalt.

I

Artikel 16.12 komt te luiden:

Artikel 16.12

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel en met betrekking tot:

 • a. de monitoring van emissies;

 • b. het emissieverslag;

 • c. andere personen dan de vergunninghouder krachtens artikel 16.5, eerste lid, die bij de uitvoering van het monitoringsplan zijn betrokken.

J

Artikel 16.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en het tweede lid vervallen.

2. Onder vernummering van het derde lid tot tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. De vergunninghouder wijzigt het monitoringsplan zo spoedig mogelijk, indien:

  • a. wijziging van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel daartoe aanleiding geeft;

  • b. de krachtens de artikelen 16.6 of 16.12 gestelde regels daartoe aanleiding geven;

  • c. het bestuur van de emissieautoriteit daarom verzoekt.

K

Artikel 16.13a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De onderdelen a en b vervallen.

b. De onderdelen c tot en met e worden geletterd a tot en met c.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde en vierde lid worden genummerd tweede en derde lid.

L

Artikel 16.14 komt te luiden:

Artikel 16.14

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter uitvoering van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel.

M

In artikel 16.15 wordt «de daarbij gevoegde verklaring van de verificateur» vervangen door: het bijbehorende verificatierapport.

N

Artikel 16.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de eerste volzin te luiden:

Het bestuur van de emissieautoriteit kan uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar waarin het emissieverslag overeenkomstig artikel 67 van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel moet worden ingediend, vaststellen dat dit verslag niet voldoet aan de eisen die daaraan bij genoemde verordening of bij of krachtens dit hoofdstuk zijn gesteld.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt na «de eisen die daaraan» ingevoegd: bij de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel of.

b. in onderdeel a wordt «overeenkomstig artikel 16.12, eerste lid,» vervangen door: overeenkomstig artikel 67 van de genoemde verordening.

c. in onderdeel b vervalt de komma aan het slot.

d. de zinsnede «en de betrokken persoon dit wist of behoorde te weten.» wordt verplaatst naar het slot van onderdeel b.

O

Artikel 16.17 komt te luiden:

Artikel 16.17

Voordat het bestuur van de emissieautoriteit toepassing geeft aan artikel 70, eerste lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel, stelt het degene, die ingevolge artikel 67 van genoemde verordening het emissieverslag heeft ingediend of had moeten indienen, in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

P

In artikel 16.20b, eerste lid, wordt «artikel 16.13, eerste lid, onder a en b,» vervangen door: artikel 14 van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel en in artikel 16.13.

Q

In artikel 16.20c, tweede lid, wordt «, bedoeld in artikel 16.12,» vervangen door: tot het indienen van een emissieverslag als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel.

R

Artikel 16.24, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Onverminderd artikel 16.31 beslist Onze Minister per handelsperiode over de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten.

S

Artikel 16.29 komt te luiden:

Artikel 16.29

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

 • a. de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten;

 • b. het aanleveren van gegevens met het oog op die toewijzing;

 • c. de verificatie van de aan te leveren gegevens;

 • d. de berekening van de aantal broeikasgasemissierechten met het oog op die toewijzing.

T

In artikel 16.34e wordt «artikel 16.34b of 16.34c» vervangen door: artikel 16.34a, 16.34b of 16.34c.

U

Artikel 16.39c vervalt.

V

Artikel 16.39d komt te luiden:

Artikel 16.39d

De ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel vereiste goedkeuring wordt door het bestuur van de emissieautoriteit geweigerd, indien:

 • a. het monitoringsplan niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn bij genoemde verordening of bij of krachtens dit hoofdstuk;

 • b. het bestuur van oordeel is dat onvoldoende is gewaarborgd dat de vliegtuigexploitant in staat is het monitoringsplan naar behoren uit te voeren.

W

De artikelen 16.39e, 16.39f, 16.39g en 16.39i vervallen.

X

Artikel 16.39h komt te luiden:

Artikel 16.39h

De artikelen 16.12, 16.13, 16.14, 16.16, 16.17, 16.18 en 16.21 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 16.13, eerste lid, onder b, in plaats van «de artikelen 16.6 of 16.12» wordt gelezen: artikel 16.12.

Y

Artikel 16.39j wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, tweede volzin, vervalt: , tweede lid,.

2. Het achtste lid vervalt.

Z

In artikel 18.4, eerste lid, wordt na de zinsnede «de naleving van het bij of krachtens hoofdstuk 16 bepaalde» ingevoegd: , alsmede de naleving van de in artikel 18.5 genoemde bepalingen van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel en van de in artikel 18.6 genoemde bepalingen van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel,.

AA

Na artikel 18.4 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 18.5

 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel: artikel 4 in verbinding met de artikelen 5 tot en met 9, en de artikelen 11, 12, 50, 51, 56 en 67.

 • 2. Het is voorts verboden te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel: de artikelen 14, 15, 16, 19 tot en met 49, 52, 53, 54, 57 tot en met 66, 69, 72 en 73.

Artikel 18.6

 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 7 in verbinding met hoofdstuk II en met artikel 43 van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel.

 • 2. Het is voorts verboden te handelen in strijd met de artikelen 26 en 27 van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel.

BB

Artikel 18.6a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. de zinsnede «artikel 16.6, eerste, tweede of derde lid, artikel 16.6, eerste, tweede of derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» wordt vervangen door: artikel 16.6.

b. de zinsnede «16.11a, artikel 16.11a in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

c. de zinsnede «artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» wordt vervangen door: artikel 16.12, artikel 16.12 in verbinding met artikel 16.39h,;

d. de zinsnede «artikel 16.13 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

e. de zinsnede «artikel 16.13a, eerste lid, onder a tot en met c, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

f. de zinsnede «artikel 16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

g. de zinsnede «artikel 16.20b, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

h. na de zinsnede «artikel 16.21 in verbinding met artikel 16.49, eerste lid,» wordt ingevoegd: 16.29, de onderdelen b en c,;

i. de zinsnede «artikel 16.39c, artikel 16.39d, artikel 16.39e, artikel 16.39f, artikel 16.39i, eerste lid, met uitzondering van onderdeel c,» vervalt;

j. na «of artikel 16.49, eerste lid,» wordt ingevoegd: of van de artikelen 18.5 en 18.6.

CC

Artikel 18.16a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. de zinsnede «16.11a, 16.11a in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

b. de zinsnede «artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding artikel 16.49, tweede lid,» wordt vervangen door: 16.12, 16.12 in verbinding met artikel 16.39h,;

c.16. de zinsnede «16.13 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

d. de zinsnede «16.13a, eerste lid, onder a tot en met c, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

e. de zinsnede «16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

f. de zinsnede «artikel 16.20c, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt;

g. na «artikel 16.21 in verbinding met artikel 16.39h,» wordt ingevoegd: artikel 16.29, de onderdelen b en c,;

h. de zinsnede «artikel 16.39c, artikel 16.39d, artikel 16.39e, artikel 16.39f, artikel 16.39g, artikel 16.39i, eerste lid, met uitzondering van de onderdelen b en c,» vervalt;

i. na «of 16.51, eerste lid of tweede lid,» wordt ingevoegd: of van de artikelen 18.5 en 18.6.

DD

Artikel 19.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede «in een verslag als bedoeld in artikel 16.12, eerste lid, onder b, of een verslag als bedoeld in artikel 16.39f, eerste lid,» vervangen door: in een emissieverslag als bedoeld in artikel 16.1.

2. In het vierde lid wordt de zinsnede «verslag, bedoeld in artikel 16.12, eerste lid, of artikel 16.39f, eerste lid,» vervangen door: emissieverslag.

EE

In artikel 20.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de zinsnede «de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen» wordt «en» vervangen door een komma.

2. Na de zinsnede «de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen,» wordt ingevoegd: de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel, voor zover het besluiten betreft van de emissieautoriteit, en artikel 31, eerste lid, van de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel.

FF

In artikel 21.6, vierde lid, vervalt: 16.11a, in verbinding met 16.49, tweede lid, 16.12, in verbinding met 16.49, tweede lid,.

ARTIKEL II

In artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de economische delicten wordt de zinsnede die betrekking heeft op de Wet milieubeheer als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «16.11a, 16.11a, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt.

2. De zinsnede «16.13, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt.

3. De zinsnede «16.13a, eerste lid, onder a tot en met c, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,»vervalt.

4. De zinsnede «16.14, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt.

5. De zinsnede «16.20c, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» vervalt.

6. De zinsnede «16.39c, 16.39d, 16.39e, 16.39f, 16.39g, 16.39i, eerste lid,» vervalt.

7. Na «17.5d in verbinding met 17.5b en 17.5c, tweede lid,» wordt ingevoegd: 18.5, eerste lid, 18.6, eerste lid,.

ARTIKEL III

 • 1. Uiterlijk per 1 januari 2013 levert degene die een inrichting drijft, waarop afdeling 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is, een overeenkomstig het door het bestuur van de emissieautoriteit vastgesteld en op de website verkrijgbaar gesteld format opgesteld monitoringsplan in.

 • 2. In geval van overtreding van het eerste lid, kan het bestuur van de emissieautoriteit een last onder dwangsom opleggen.

ARTIKEL IV

 • 1. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij – met uitzondering van artikel I, de onderdelen AA, BB en CC, en artikel II – terug tot en met 1 januari 2013.

 • 2. De bepalingen van titel 16.1 en 16.2, de artikelen 18.6a, 18.16a en 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 1a van de Wet op de economische delicten, zoals deze laatstelijk luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op titel 16.3 van de Wet milieubeheer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,